Ownersportal-palvelun käyttöehdot

 1. Sopimuksen tarkoitus
 2. Näillä käyttöehdoilla määritellään osakeluettelon ja osakasluettelon ylläpitoon liittyvän ohjelmistosovelluksen (Ownersportal) käyttäehdot. Invesdor Services Oy (Palveluntarjoaja) tarjoaa Asiakkaalle ohjelmiston sekä siihen liittyviä palveluja.

 3. Palveluntarjoajan velvollisuudet ja vastuut
  1. Palveluntarjoaja sitoutuu hoitamaan osake- ja osakasluetteloita luotettavalla tavalla ja huolellisesti.
  2. Palveluntarjoaja sitoutuu pitämään ajantasaiset osake- ja osakasluettelot Yhtiön saatavilla siten että Yhtiö voi koska tahansa ladata luettelot omalle tietokoneelleen.
  3. Palveluntarjoaja sitoutuu pitämään ajantasaiset osake- ja osakasluettelot osakkeenomistajien saatavilla niin, että kukin osakkeenomistaja näkee kaikki omistuksensa niissä yhtiöissä, jotka ovat ottaneet Ownersportal-palvelun käyttöönsä.
  4. Osakeyhtiölain mukaan (3 luku 17 pykälä) jokaisella on oikeus yhtiön kulut korvattuaan saada jäljennös osakeluettelosta ja osakasluettelosta tai niiden osasta. Palveluntarjoaja sitoutuu luovuttamaan tietoja ulkopuolisille näiden osakeyhtiölain määräysten mukaisesti. Muutoin kuin mitä laissa on säädetty, sitoutuu Palveluntarjoaja olemaan luovuttamatta Yhtiön omistajatietoja ulkopuolisille. Tämän lisäksi voidaan erikseen sopia, että Palveluntarjoaja voi luovuttaa Yhtiön omistustietoja tahoille jotka käyvät kauppaa Yhtiön osakkeilla tai tarjoavat osakkeille jälkimarkkinapaikan.
  5. Palveluntarjoaja sitoutuu tekemään rekisterien ylläpidosta ilmoituksen Tietosuojavaltuutetulle (henkilötietolaki 22.4.1999/524, 36 pykälä).
  6. Osakeyhtiölain mukaan Yhtiön hallitus on viime kädessä vastuussa osake- ja osakasrekisteriensä ajantasaisuudesta ja virheettömyydestä. Palveluntarjoaja sitoutuu päivittämään Yhtiön osake- ja osakasrekisterit Yhtiön pyynnöstä ja tarjoamaan Yhtiölle pääsyn rekistereihin tekemään päivitykset itse. Palveluntarjoaja myös sitoutuu päivittämään Yhtiön omistajien yhteystiedot myös silloin kun järjestelmässä olevat omistajat päivittävät yhteystietojaan siten että tieto ei ole tullut Yhtiön kautta.
  7. Palveluntarjoaja sitoutuu tunnistamaan Yhtiön omistajista ne, jotka jo ovat Palveluntarjoajan järjestelmässä ja välttämään moninkertaisten omistustietojen syntymisen samalle sijoittajalle (”duplikaatit”).

 4. Yhtiön vastuut
  1. Yhtiö sitoutuu palvelua aloitettaessa toimittamaan ajantasaiset osake- ja osakasluettelot Palveluntarjoajan haltuun. Siirron jälkeen Yhtiö sitoutuu hyväksymään osake- ja osakasluettelon siinä muodossa kuin ne siirron jälkeen järjestelmässä ovat.
  2. Yhtiö sitoutuu toimittamaan Palveluntarjoajan tietoon kaikki osake- ja osakasluetteloihin vaikuttavat saannot tai muut muutokset.
  3. Yhtiö sitoutuu tarvittaessa ilmoittamaan kaikille mahdollisia osakekirjoja osakeyhtiölain 3 luvun 9 pykälän perusteella pyytäville osakkeenomistajille, että jatkossa osakekirjoja vastaavat asiakirjat voidaan tulostaa Palveluntarjoajan järjestelmästä. Yhtiö myös sitoutuu tarvittaessa valtuuttamaan Palveluntarjoajan tai Palveluntarjoajan osoittaman henkilön allekirjoittamaan osakekirjat yhtiön puolesta.
  4. Selvyyden vuoksi todetaan, että Yhtiön hallitus vastaa edelleen osakeyhtiölain mukaisesti osake- ja osakasluetteloista suhteessa kolmansiin osapuoliin.

 5. Osakkeenomistajien velvollisuudet
  1. Osakkeenomistaja, joka on merkitty Ownerportalissa ylläpidettyihin osake- ja osakasluetteloihin, sitoutuu päivittämään henkilötietonsa ensisijaisesti Palveluntarjoajan järjestelmään ja toissijaisesti ilmoittamaan Palveluntarjoajalle tai Yhtiölle muutoksesta.
  2. Osakkeenomistaja sitoutuu myös ilmoittamaan Yhtiölle siirronsaajan nimen ja yhteystiedot, jos osakkeenomistajan osakkeet tai osa niistä siirretään toiselle omistajalle

 6. Poikkeukset
  1. Palveluntarjoajan vastuu ei kata niitä tapauksia joissa virheellinen tieto on toimitettu Palveluntarjoajalle Yhtiön toimesta virheellisenä tai puutteellisena. Tämä poikkeus kattaa myös tapaukset jossa virhe esiintyi Yhtiön hyväksymässä siirron jälkeisessä osakeluettelossa.
  2. Yhtiön osakkeita koskevista muutoksista ilmoitettaessa kannalta katsotaan riittäväksi muutosten toimittaminen joko Palveluntarjoajan tai Yhtiön tietoon. Palveluntarjoajan vastuu ei näin ollen kata tilanteita joissa osakkeenomistaja on ilmoittanut muutoksesta Yhtiölle, joka on laiminlyönyt tiedon välittämisen edelleen.

 7. Yhteystietojen päivittäminen
 8. Osakkeenomistajien yhteystietojen päivitys järjestelmään tapahtuu aina Palveluntarjoajan toimesta. Näin varmistetaan, että yksittäisen osakkeenomistajan tiedot ovat samat kaikissa Palveluntarjoajan ylläpitämissä, muidenkin yhtiöiden kuin Yhtiön osake- ja osakasrekisterissä, ja että jokaisella osakkeenomistajalla on vain yksi käyttäjätunnus Palveluntarjoajan järjestelmässä.

 9. Hinnat ja maksuehdot
  1. Yhtiö sitoutuu maksamaan palvelun käytöstä erillisessä Ownersportal-sopimuksessa sovitun hinnan. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
  2. Palvelun käyttö on ilmaista osakkeenomistajille.
  3. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hinnoittelua. Yhtiön osalta hintamuutokset tulevat voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta. Palveluntarjoaja sitoutuu ilmoittamaan hintojen muutoksesta kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Hintojen muuttuessa Yhtiöllä on oikeus päättää sopimus kahden viikon irtisanomisajalla. Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoaja sitoutuu toimittamaan Yhtiölle senhetkiset osakas- ja osakeluettelot itselleen.

 10. Sopimuksen kesto
  1. Yllä kohdassa 7.3 kuvatun hintojen muutokseen liittyvän irtisanomisoikeuden lisäksi Yhtiö tai Palveluntarjoaja voi irtisanoa tämän sopimuksen joko silloin, kun Yhtiön liikkeeseenlaskemat osakkeet siirretään toimiluvallisen arvopaperikeskuksen ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään tai muuten 30 päivän irtisanomisajalla. Arvo-osuusjärjestelmään siirtyessä sopimus päättyy ilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden alusta. Sopimuksen päättymisen yhteydessä Palveluntarjoaja sitoutuu toimittamaan senhetkiset osake- ja osakasluettelot Yhtiölle.
  2. Jos palvelun käytöstä on irtisanomishetkellä laskuttamattomia kuukausia, Yhtiö sitoutuu maksamaan palvelut irtisanomishetkeen asti.
  3. Osakkeenomistaja ei voi irtisanoa Ownersportal-sopimusta, vaan osakkeenomistajaa koskevat osakeyhtiölain velvollisuudet Yhtiötä kohtaan.

 11. Muut määräykset
 12. Palveluntarjoaja voi siirtää sopimuksen emoyhtiölleen Invesdor Oy:lle (y-tunnus 2468896-2) milloin tahansa ilmoittamatta siitä Yhtiölle tai Yhtiön osakkeenomistajille.