General

Har Invesdor beviljats licens från finansieringsövervakningen?

Ja, Invesdor Oy är ett värdepappersföretag som övervakas av Finansinspektionen (licensnummer FIVA 39 / 02.02.00 / 2014).

Utför Invesdor due diligience-granskningar (DD)?

Ja, Invesdor utför en egen Invesdor DD för alla sina kunder. Om det påträffas markanta problem kan Invesdor avbryta förberedelserna och avsluta finansieringsrundan. Invesdor-DD är en juridisk due diligence, som inriktar sig på granskning av företagets bakgrund samt dess mest betydelsefulla andelsägare och även deras bakgrund. Invesdor utför inte due dilligence- granskning på affärsmöjligheter, marknader eller specifika branscher. Vi uppmuntrar våra investerare att utföra en egen due dilligence-granskning för att säkerställa sig om ett välgjort investeringsbeslut.

Vad är crowdfunding?

Crowdfunding syftar på tillvägagångssätt hos ett företag som utför kapitalanskaffning från ett stort antal investerare via internet. I equity crowdfunding tecknar investerare aktier i ett företag i utbyte mot finansiella medel. I lånebaserad crowdfunding tecknar investerare obligationer i utbyte mot finansiella medel. Läs mer på What is crowdfunding.

Varför använda sig av en plattform som Invesdor?

Det sparar tid. Företagare får ett behändigt online-verktyg som hjälper att söka finansiering och skaffa marknadsföring, samt internationell synlighet. Investerare skaffar sig enkelt information om ett brett sortiment nya investeringsmöjligheter.

Hur kan jag registrera mig?

Du kommer med genom att klicka på ”skapa konto” i sidans övre högra hörn, eller genom att klicka ”investera nu” på målbolagets introduktionssida (pitch). Du kan skapa ett användarkonto som en privatperson eller som representant för ett företag eller en organisation.

Investerare

Hur investerar jag?

Du behöver följande innan du börjar investera:

 • Nätbanks koder / en kopia på ditt pass för identifikation
 • Ett kontonummer till vald bank, för möjlig återbetalning
 • 5 minuter tid för att fylla i kompetensblanketten (om du inte fyllt i den då du registerat dig)

Då du loggat in dig, klicka på ”Investera nu” på det företags sida du vill investera i. Följ anvisningarna för att fylla i dina uppgifter och utför betalning. Det är verkligen så enkelt!

Vem kan investera?

Vem som helst världen över kan investera förutsatt att man fyllt 18 år. Lokala lagar kan trots detta forma hinder för investering. Vi uppmanar investerare utanför europa att vända sig till lokala myndigheter för att säkerställa att investering är möjlig och följer lokala lagar.

Vad kostar det att investera?

Vi erhåller en transaktionsavgift vars storlek fastställs enligt vald form av betalning. Vi erhåller inga administrativa avgifter, ej heller prestationsbaserad ersättning (carried interest) på möjlig vinst. Vinsten tillhör dig.

Finns det alltid en risk att förlora investerat kapital?

Ja, det finns alltid en risk att gå miste om sitt kapital. Icke börsnoterade tillväxtföretag räknas som högrisk, därav bör du investera enbart sådant kapital du klarar av att förlora. Utöver detta lönar det sig att investera små summor i flera tillväxtföretag; lägg inte alla ägg i samma korg!

Erbjuder Invesdor investeringsrådgivning?

Invesdor erbjuder inte investeringsrådgivning. Vi ger inte rekommendationer angående enskilda aktier eller obligationer till investerare eller tar till beaktande enskilda förhållanden. Vi kontaktar ej heller investerare för att sälja andelar. Personalen på Invesdor får inga ersättningar eller komission för sålda andelar.

Hur länge är en finansieringsrunda öppen för investerare?

Beror på företagets behov av finansiering, men vanligen 30-45 dagar.

Vad händer om kampanjen jag investerat i inte når sitt längsta mål?

Din investering återbetalas i sin helhet. Serviceavgifter återbetalas inte.

Vad händer om emissionen övertecknas?

En övertecknad emission innebär en situation där tecknade andelar övergår det fastställda målet. Investeringar som övergår emissionen behandlas enligt vad företaget i fråga fastställt officiellt innan investeringsrundan påbörjats.

Vi kan inte garantera att du får andelar om du investerat efter att emissionen övertecknats. Det är dock möjligt att du kommer med om nån av de tidigare investerarna av nån anledning drar sig ur. Hos Ivesdor godkänns investeringarna i den ordning de anlänt, detta betyder att det ända sättet att säkerställa adelar i önskat företag, är att agera i ett tidigt stadie av investeringsrundan.

Vad händer med min investering om emissionens villkor ändras under rundan?

Om villkoren för aktieemissionen ändras under rundan, underrättas investerare om detta genom att informationen i pitchen uppdateras. I villkoren för emissionen reserveras alltid rättigheten att ändra på teckningstiden eller mängden andelar. Vid dessa tillfällen hålls din investering i kraft.

Om villkoren för emissionen ändras i övrigt markant, exempelvis det lägsta målet, har investeraren möjlighet att dra sig ur inom 7 dagar från att ändringen anmälts. Ändringsanmälningar sänds automatiskt till angiven e-postadress om inte investeraren lagt upp förbud för statusuppdateringar. Om investeraren inte dragit sig ur inom utsatt tid kommer investeringen att fortfarande vara i kraft.

Kan jag dra mig ur under en pågående runda?

En tecknad obligation är bindande efter att den sänts till Invesdor. Att dra sig ur är möjligt endast i de fall där målbolaget godkänner detta eller då villkoren för emissionen ändras markant.

Kan jag göra ändringar i min investering?

En tecknad obligation kan inte ändras efter att den sänts till Invesdor. Om du vill investera mera kan du teckna nya obligationer i samma målföretag.

Syns min investering offentligt?

Ditt användarnamn syns offentligt i investerarlistan, men inte summan du investerat. Du kan ändra ditt användarnamn under fliken inställningar i din egen Invesdor-profil.

Hur kan jag göra vinst på min investering?

Aktier
Att investera i ett tillväxtföretag är i allmänhet en investering på långsikt, där investerare gör vinst då värdet på företagets andelar börjar stiga. Vinsten realiseras vanligen då det utförs företagsköp eller vid börsnotering. Man kan göra vinst då dividender utdelas.

Obligationer
Investering i obligationer möjliggör en jämnare avkastning. Risken med obligationer är mindre än med aktier, men den förväntade avkastningen är ävenledes mindre.

Alla investerare som tecknat obligationer via Invesdor mottar ränteutbetalningar som baserar sig på den fastställda räntan i emissionen. Ränta utbetalas var sjätte månad under obligationens löptid. Vid slutet av låneperioden återbetalas den ursprungliga investeringen. Om obligationen listas på en sekundärmarknad, kan dess ägare göra potentiell vinst genom att sälja obligationen till ett högre pris än den ursprungliga investeringen.

Ett exempel: En investerare som gör en investering på 1000 € med 8 % ränta skulle få 80 € i ränta per år. Det vill säga 40 € var sjätte månad. Då lånetiden går ut återbetalas den ursprungliga investeringen på 1000 €. Investeraren har en möjlighet att sälja sin obligation på en sekundärmarknad. De kvarvarande ränteutbetalningarna samt den ursprungliga investeringen betalas då till obligationens nya ägare.

Hur hanteras mina pengar?

Invesdor eller dess serviceleverantör för betaltrafik förvarar din investering på ett spärrkonto under pågående investeringsrunda. Om investeringsrundan når sitt satta mål överförs investeringen till målföretaget. Om investeringsrundan inte når sitt lägsta mål återbetalas den ursprugliga investeringen till angivet konto.

Om du betalat via faktura, förvaras din investering på ett spärrkonto hos Invesdor, separat från Invesdors egna tillgångar.

Om du betalt via nätbank förvaras din investering på serviceleverantörens spärrkonto tills den aktiva rundan har avslutats. Om emissionen blev lyckad, överför tjänsteleverantören sedan investeringen till Invesdor, som i sin tur överför den sammanlagda summan till målbolaget. Om emissionens lägsta mål inte nås återbetalar tjänsteleverantören investeringen till angivet konto inom 14 dagar.

Hur förvaras mina andelar/obligationer?

Då du investerar via Invesdor finns det tre olika alternativ för förvaring av dina värdepapper i allmänhet. Oberoende av valt alternativ för förvaring skickar Invesdor alltid ett intyg över tecknade andelar efter en avslutad runda. Intyget innehåller de enskilda aktiernas serienummer, teckningsdatum, namnet på målföretaget samt namnet på den som tecknat.

Invesdor Ownersportal. Många målbolag externaliserar sina andlesägar- och investerarlistor till Invesdor. I dessa fall använder sig målbolaget av Invesdors elektroniska register, Ownersportal. Bolag kan avända Ownersportal för att upprätthålla register på sina andelsägare. Ownersportal kan användas för kommunikation med andelsägare samt för att kalla andelsägare till bolagsstämmor och överiga möten. Om du äger andel i ett företag som använder sig av Ownersportal kan du ta del av information om företagets ägare via din egen profil.

Värdeandelssystem. I vissa fall, vanligtvis vid börsintroduktioner, förvaras andelar i värdeandelssystem så som Euroclear. I dessa fall, för att kunna investera, bör du äga ett värdeandelskonto. Du kan öppna ett värdeandelskonto i en bank eller ett företag som förvaltar konton av detta slag. Om du investerar i ett företag som använder sig av ett värdeandelssystem kommer du att bli tilfrågad om ditt värdeandelskontonummer då du gör din investering. Då rundan avslutats kommer dina andelar att skrivas över till ditt värdeandelskonto.

Andelsägarregister. Lagen förutsätter företag att upprätthålla en aktuell lista över sina andelsägare. Om målbolaget inte använder sig av Ownersportal eller ett värdeandelssystem, kommer uppgifter om andelsägarna att förvaras i ett register som detta. Efter en lyckad och avslutad runda överlåter Invesdor en uppdaterad lista över andelsägarna till målbolaget. Målbolaget bär sedan ansvar över att upprätthålla denna lista.

Hur beskattas vinsten?

Beskattning beror på var du är bosatt. Säkerställ dig denna information genom att kontakta lokala skattemyndigheter. Finländska investerare kan läsa tillägsinformation på skattebyråns hemsida. Om du är från Storbrittanien, läs mer om ämnet i vår engelska version.

Invesdor deklarerar inte dina teckningar eller vinst till din beskattningsmyndighet. Ansvar för skattedeklaration bärs enbart av investeraren.

Kan jag diskutera med de målbolag jag är intresserad av?

Ja, vårt investerarforum är en plattform där målbolag, potentiella och nuvarande investerare kan kommunicera. För varje nytt målbolag skapas ett eget investerarplattform. Man kommer till plattformen genom att klicka på länken i övre högra hörnet på introduktionssidan. Plattformen är öppen under aktiv runda för alla registrerade användare. Då en runda avslutats lyckat kan endast målbolaget samt dess andelsägare komma in på plattformen. Lämnade frågor och meddelanden förmedlas rakt till målbolaget, som sedan svarar via plattformen.

Om du är intresserad av att göra en större investering, kan du vara i kontakt med målbolagets kontaktperson hos Invesdor. Namnet finns på introduktionssidan (pitchen), kontaktpersonen hjälper dig sedan komma i kontakt med själva målbolaget.

Företag

Vad krävs för att börja?

Allmänna kriterier:

 • Registrerat företag (Ltd, Oy, Ab, As etc.)
 • Engagerat team
 • Marknadsföringsinriktad
 • Tillväxtpotential
 • Inga kreditanmärkningar
 • En tidsenlig webb-närvaro

Tilläggskriterier för Crowdbond:

 • 0.5+ M€ omsättning
 • Positivt nettoresultat

Var börjar jag?

Gå in på vår sida home.invesdor.com och fyll i vår kontaktblankett för att komma med i urvalg.

Vad är Invesdors arvode?

Vårt arvode beror på målföretagets finansieringskapacitet, men vårt arvode byggs i allmänhet upp av tre delar: en fast avgift för förhandslistning, en procentuell avgift på den framgångsrikt insamlade summan samt ett fastepris för avslutad runda om rundan var lyckad.

Varför lönar det sig att använda crowdfundning istället för andra finansieringsmöjligheter?

Jämfört med de traditionella finansieringsmodellerna är crowdfunding ett snabbt och självständigt sätt att skaffa sitt företag finansiering samt att få synlighet samtidigt. Kort fattat finner man nyttan med crowdfundning i att finansiering och marknadsföring har kombinerats. Nedan några exempel på vad företag vanligtvis söker med crowdfiunding:

 • Snabb finansiering
 • Internationell branding och synlighetg
 • Man binder kunder och intressegruppert
 • Få mängden andelsägare att öka medan man förbereder bolaget för börsnotering
 • Validera tjänster och produkter på marknaden

Vad är huvudsakliga nyttan med finansiering ansökt via Invesdor?

Några exempel:

Trovärdighet. Du ökar din trovärdighet hos investerare genom att genomgå Invesdor standardiserade ansökningsprocess.

Snabbhet. Förhandlingar med investerare brukar dra ut på tiden. Hos oss fastsäller du en deadline, på grund av detta är det enkelt för investerare och din finansieringsrunda avslutas snabbare.

Synlighet. En offentlig finansieringskampanj är ett strålande satt att få synlighet på målmarknaden. En finansieringskampanj hos oss för samman finansiering och marknadsföring.

Bekvämlighet. Tiden du använder för att saffa dig finansiering minskar på din produktiva tid i ditt företag. Våra digitala processer, färdiga dokumentformulär och personliga service frigör din tid till att koncentera dig på det som är viktigt.

Gruppens kraft. En stor grupp hängivna andelsägare är ett kraftigt marknadsföringsverktyg. De kan rekommendera din service eller dina produkter till sina egna kunder, delta med sin egen expertis och bli aktivare kunder.

Granskade investerare. Som ett värdepappersföretag, som övervakas av Finansinspektionen, utför vi granskning på alla potentiella investerare och målföretag. Du vet alltid vem du har att göra med och att dina samarbetsparter är oklanderliga.

Vad krävs för att lyckas med crowdfunding?

 • Ankarinvesterare
 • En god story
 • En enkel företags- och investeringsstruktur
 • Goda nätverk
 • En välgjord marknadsföringsplan

Hur länge tar investeringsprocessen från början till slut?

Beoror på hur mycket material du har redo; om du har mycket marknadsföringsmaterial, bilder och video som kan användas i kampanjen. Du kan förbereda dig på en sammanlagd tid på ca. 3 månader.Dessa tre månader fördelas enligt följande:

 • 1–2 veckor förberedelser. Invesdor due dilligence inräknas, kampanjplanering samt uppladdning av materialet till vår plattform.
 • 1–2 veckor tyst marknadsföring för finansieringsrundan i egna nätverk och till Invesdors ankarinvesterare.
 • 4–6 veckor offentlig marknadsföring.
 • 2–3 veckor för att stänga rundan, inklusive transaktioner samt obligatoriskt pappersarbete.

Hur funkar processen mer detaljerat?

Gå in på home.invesdor.com och fyll i kontaktformuläret för att komma in i processen. I processen ingår förhandlingar med Invesdor-teamet, vilket tar ca. en vecka.

När du har konstaterats vara passande för att ansöka om crowdfunding, underskrivs kontrakt och materialet ( på Invesdorspråk ”pitch” m.a.o företagsintroduktion) kan börja förberedas. Till materialet hör alla dokument och affärsplaner i text- och bildform. Utgångspunkten är att du kan skapa detta material själv. Invesdor kan förse dig med hjälp i detta skede mot en tilläggsavgift.

Medan du planerar din företagsintroduktion (pitch), utför Invesdor sin egen due dilligence granskning. Om vi påträffar hinder under vår granskning, kan Invesdor stoppa processen och dra sig ur. Då din pitch är redo, due dilligence granskningen utförd och marknadsföringsplanen är på sin plats kan rundan påbörjas i tysthet. I det tysta stadiet kan andelar eller obligationer tecknas, men din pitch är inte ännu offentligt synlig på Invesdor.com.

I det tysta stadiet skickar målföretaget ut sin pitch i sitt egena nätverk och Invesdor till sina ankarinvesterare. Syftet med den tysta fasen är att samla in de första investeringarna, allmänt sett 30 % av det lägsta målet. När 30 % har nåtts, kan pitchen göras offentlig.

I den offentliga fasen är det viktigaste att både målföretaget och Invesdor marknadsför sig aktivt, det är frågan om gemensam ansträngning. Social media, PR, e-post, telefonsamtal använd dig av alla möliga konster för att nå din målgrupp. Invesdor stöder dig med sin egen marknadsföring.

När kampanjen uppnår sitt mål och teckningstiden löper ut eller emissionen är övertecknad, börjar Invesdor avslutningsprocessen. Att avsluta en runda tar vanligtvis en till två veckor.

Kan jag kombinera andra finansieringskanaler med crowdfunding?

Ja, och vi rekommenderar det varmt. Du kan använda dig av Invesdors plattform för att samla investeringar via olika kanaler och samla ihop dem i samma investeringsrunda.

Utför Invesdor due diligience-granskningar (DD)?

Ja, Invesdor utför en egen Invesdor DD för alla sina kunder. Om det påträffas markanta problem kan Invesdor avbryta förberedelserna och avsluta finansieringsrundan. Invesdor-DD är en juridisk due diligence, som inriktar sig på granskning av företagets bakgrund samt dess mest betydelsefulla andelsägare och även deras bakgrund. Invesdor utför inte due dilligence- granskning på affärsmöjligheter, marknader eller specifika branscher. Vi uppmuntrar våra investerare att utföra en egen due dilligence-granskning för att säkerställa sig om ett välgjort investeringsbeslut.

Vad är investerarforum?

Investerarforum är en plattform där målbolag, potentiella investerare och nuvarande investerare kan kommunicera. För varje nytt målbolag skapas ett eget investerarplattform. Man kommer till plattformen genom att klicka på länken i övre högra hörnet på introduktionssidan (pitchen). Plattformen är öppen under aktiv runda för alla registrerade användare. Då en runda avslutats lyckat kan endast du och dina nya andelsägare komma in på plattformen. Svara gärna så fort som möjligt på frågor, användarna i plattformen är dina andelsägare och vill se dig lyckas!

UK specific

What is the SEED Enterprise Investment Scheme (“SEIS”)?

The Seed Enterprise Investment Scheme (often referred to as SEIS) was designed to boost economic growth in the UK by promoting new enterprise and entrepreneurship. SEIS offers great tax efficient benefits to investors in return for investment in small and early stage startup businesses in the UK.

1. Income Tax Relief; Investors can receive up to 50% tax relief in the tax year the investment is made.
2. Loss Relief; In the event the company fails, the SEIS scheme protects the investors through a mechanism called Loss Relief. The net loss after the 50% Income tax relief is removed can be applied against your taxable income in the year the loss is realized or in the previous year to the loss.
3. Exemption from Capital Gains Tax; There is zero Capital Gains Tax on the earnings from an SEIS investment as long as it has been held for a minimum of 3 years.

Here are some of the most important things to consider.
• A company can raise no more than £150,000 in total via SEIS investment
• SEIS investors can place a maximum of £100,000 in a single tax year
• Investors must not hold more than a 30% stake in the company in which they invest.
• The company seeking investment must be based and have a permanent establishment in the UK
• The company has to trade in an approved sector
• The company must have fewer than 25 employees
• The company must be no more than two years old.
• The company must have assets of less than £200,000.

What is the Enterprise Investment Scheme (“EIS”)?

Whilst SEIS was designed to encourage investments into to the early seed stage by providing a high Tax Income Relief, EIS was designed to promote investment into growth companies. It allows for much larger investment compared to EIS, but at a lower Tax Income Relief.

1. Income Tax Relief; Investors can receive up to 30% tax relief in the tax year the investment is made.
2. Loss Relief; In the event the company fails, the EIS scheme protects the investors through a mechanism called Loss Relief. The net loss after the 30% Income tax relief is removed can be applied against your taxable income in the year the loss is realized or in the previous year to the loss.
3. Exemption from Capital Gains Tax; There is zero Capital Gains Tax on the earnings from an EIS investment as long as it has been held for a minimum of 3 years.

Here are some of the most important things to consider.
• A company can raise no more than £5,000,000 in total via SEIS, EIS and Venture Capital Trusts.
• SEIS investors can place a maximum of £1,000,000 in a single tax year
• Investors must not hold more than a 30% stake in the company in which they invest.
• The company seeking investment must be based and have a permanent establishment in the UK
• The company has to trade in an approved sector
• The company must have fewer than 250 employees
• The company must be conducted on a commercial basis with the aim of making profit.
• The company must have assets of less than £15,000,000 before share issue

How to Claim Your SEIS and EIS Relief

Invesdor is an European platform connecting worldwide investors with opportunities to invest in companies from the UK, Norway, Sweden and Denmark.

UK investors are welcome to invest in any of our opportunities listed on the platform. If you want to claim your SEIS and EIS Relief , however, it is important to understand that these are only applicable to UK businesses based in the UK.

Similarly, Invesdor attracts investors from over 50 countries worldwide. These are welcome to invest in any UK opportunities listed on the platform, but will not benefit from the SEIS and EIS tax relief unless they have taxable income in the UK.

Before you can claim your relief you must receive your SEIS3 and EIS3 form from the company in which you have invested. You then just take down the details from these forms and claim can be made on the Self-Assessment Tax Return.

We recommend that you seek advise from an independent financial advisor before investing in an EIS company. The SEIS/EIS tax relief depends on an individual’s circumstances and may change in the future. It is also important to understand the the availability of SEIS/EIS depends on the the company invested in maintaining its qualifying status for during the SEIS/EIS period.

Seeking Independent Financial Advise - Where can I find an UK advisor?

We truly believe in seeking advice from an independent financial advisor before investing into a company. There are many risks involved in investing in small start-ups and growth companies. Most startups fail, and if you invest in a business through Invesdor, it is significantly more likely that you will lose all of your invested capital than that you will see a return of capital or a profit. You should not invest more money through the platform than you can afford to lose without altering your standard of living.

Here are some great links to where you can find your adviser in your region.

Here you will find the UK’s largest choice of IFAs, whole-of-market financial advisers, independent mortgage brokers, solicitors and accountants.

https://www.unbiased.co.uk
https://www.vouchedfor.co.uk/

Invesdor is not connected to any of these platforms and we do not receive any fees or other returns for sharing these links. We just think they do a great job in helping you find an financial advisor.