Ordlista

A

Aktie

Ett finansieringsinstrument som innebär äganderätt i ett aktiebolag. Aktien ger sin ägare rättigheten att delta i företagets beslut vid bolagstämmor. Ett företag som allokerar nya aktier får nya ägare som investerar sitt kapital i företaget. Se. Aktieemission, icke börsnoterad aktie

Aktieemission

Ett sätt att anskaffa finansiella medel till ett aktiebolag genom att allokera nya aktier. Investerare anskaffar aktier och och får äganderätt i företaget motsvarande aktiens värde.

Se. aktie, icke börsnoterad aktie


B

Businessängel

Eng. business angel. Businessänglar eller ängelinvesterare är ofta privatpersoner som investerar sitt eget kapital i startup- och tillväxtföretag. Businessängelns motivation ligger oftast i en ren vilja att hjälpa tillväxtföretaget lyckas. Businessäglar erbjuder ofta utöver sitt kaptal även tillgång sin egen affärskunskap och sitt nätverk. Se. Företagsfinansiering

C


Crowdsourcing

Eng. Crowdsourcing. Hänvisar till sättet på vilket organisationer kan använda sig av utomstående kunnande för att förverkliga en projekt. Man kan jämföra crowdsourcing med outsourcing till en vid grupp av individer.

Crowdfunding

Crowdfunding fördelar sig in i fyra huvudkatergorier: emissions-, obligations-, låne- och donationsbaserad crowdfinding. Invesdor fokuserar på emissions- och obligationsbaserad crowfunding. Se. Emissionsbaserad crowdfunding, obligationsbaserad crowdfunding.

D

Dividend

Utbetald andel av visten företaget gjort föregående år. Företaget delar ut vinsten till sina andelsägare. Icke börsnoterade företag har ingen plikt att betala ut dividender till sina andelsägare.

Det lönar sig för tillväxtföretag att använda vinsten för att utveckla sin affärsverksamhet. Detta ökar dividenderna på långsikt.

Diversifiera

Att diversifiera sina investeringar innebär att investeraren minimerar sin risk genom att fördela sitt kapital och investeringar på olika investeringsmål. Ordspråket ”lägg inte alla ägg i samma korg!” beskriver detta perfekt. Det lönar sig att investera i icke börsnoterade företag som en del av en diversifierad, balanserad investeringsportfölj Se. Icke börsnoterad aktie

Dold runda

En dold runda är ett specialfall där målföretagets pitch inte syns på Invesdors hemsida över huvudtaget. Under en dold runda får målföretaget inte den lovade marknadsföringen för sin kampanj. För att arrangera en dold runda måste målföretaget komma överens om detta med Invesdor enskilt. Se. Olika slag av rundor

E

Equity crowdfunding

Eng. equity crowdfunding. Emissionsbaserad crowdfunding. En form av crowdfunding där investerare får aktier i utbyte mot kapital, som motsvarar värdet av deras investering. Equity crowdfunding kallas också gräsrotsfinansiering.

F

Finansiering

Anskafning av finansiella medel till ett företag för att säkerställa eller möjliggöra dess verksamhet. Se.Företagsfinansiering

Framgångsavgift

Är en avgift som uppbärs av företag som framgångsrikt anskaffat sig finansiella medel via Invesdor. Framgångsavgiften uppbärs endast om finansieringsrundan avslutats med framgång.

Företagsfinansiering

Företagets finansiering alltså företagsfinansiering. Företaget kan utöver sina egna- och nätverkets finansiella medel ansöka utomstående kapital genom olika finaniseringsformer. Man kan skaffa sig finanisering via banker, finaniseringsbolag, utvecklingsforum samt kapitalinvesterare. Startup företag har ofta svårt att få finansiering på grund av att de klassas som högrisk. Se. startup-företag, tillväxtföretag.

G

Gräsrotsfinansiering

Synonym för crowdfunding Se. Vad är crowdfunding?

I

Investerarforum

Invesdor är en mötesplats för investerare och företag som söker finansiering för tillväxt. De som äger ett målföretag och de som söker mål att investera i kan diskutera om t.ex. företagets affärsverksamhet och det projekt som finansieringen söks för. Se. FAQ

Investering

Anskaffning av enskilda finaniseringsinstrument så som till exempel aktier.
Hos Invesdor innebär investering en anskaffning av andelar eller obligationer i olika målföretag som söker crowdfunding. Se. Investerare.

Icke börsnoterad aktie

Är en aktie i ett företag vars aktier inte är börsnoterade. Alla företag som söker finansiering via Invesdor är icke börsnoterade företag, därav är deras aktier icke börsnoterade. Icke börsnoterade aktiers likviditet kan vara svag, då de saknar en traditionell affärsplats så som aktiebörsen. Därav lönar det sig att investera i icke börsnoterade aktier som en del av en balaserad aktieportfölj.

Investerare

Hos Invesdor anses man vara investerare om man är en registrerad användare som investerar i ett målföretag som söker finansiering via Invesdors plattform.
Se. investering

L

Likviditet

Likviditet syftar på hur enkelt värdet på en aktie kan förvandlas till kapital. Som exempel har en börsnoterad aktie god likviditet om det frekvent begås handel med dessa på börsen.

M

Målföretag

Företag som söker finansiering via Invesdor. För att företaget skall kunna kallas målföretag måste det uppfylla vissa kriterier. Läs mer om kriterierna på FAQ.

P

Pitch

Företagspresentation, sales pitch. Hos Invesdor syftar ordet pitch på material som företagets historia, team beskrivning, finansieringsbehov, bilder, dokument och finansiella uppgifter. Det material som syns åt investerare.

R

Runda

Ordet beskriver processen att söka finansiering till sitt företag genom crowdfundning hos Invesdor. Det finns tre olika slag av finaniseringsrundor: öppen runda, stängd runda och dold runda. Se öppen runda, stängd runda, dold runda

Risk kapital

Eng. venture capital. Finansiering som erbjuds till företag med högt potential och hög risk, i tidigt stadie. Så som startup-företag och tillväxtföretag.

S

Stängd runda

En stängd runda är en runda som visas enbart åt en viss grupp investerare. Målföretagets pitch är inte synlig för alla investerare under en stängd runda. Investerare kan endast se pitchen genom att motta en specifik link. Alla investerare kan trots detta se en teaser på Invesdors webbsida. Om en investerare vill ta del av hela pitchen måste denne be om tillgång till materialet av målföretaget enskilt.

Startup-företag

Ett ungt företag, som inte ännu gör vinst, men strävar till eller förväntas att växa i hög takt.

Success fee

Se. Framgångsavgift

T

Tillväxtföretag

Ett tillväxt företag är ett företag vars affärsverksamhet växer eller antas växa med hög takt. Tillväxtföretag betalar normalt sett inte ut dividender utan använder detta kapital för att öka resultatet och tillväxten för affärsverksamheten. Se. startup-företag.

V

Venture capital

Se. risk-kapital

Ö

Öppen runda

Öppna finansieringsrundor är offentliga, vilket betyder att alla registrerade användare kan se den pitch målföretaget skapat. En öppen runda, för alla investerare, är det enklaste sättet att skaffa sig finansiering. En öppen runda bygger även en god bas för målföretagets synlighet ur marknadsföringsynvinkel