Datasekretesspolicy

1.    Allmänt 

Invesdor Oy (”Invesdor”, ”vi”) är engagerad att alltid omsorgsfullt ta hand om sina användares datasekretess vid erbjudandet av sin Service (”Service”). Servicen fungerar huvudsakligen online. I denna Datasekretesspolicy redogör vi för vilken typ av personlig information vi samlar, bearbetar och förvarar om våra användare (”dig”) samt varför och till vilket ändamål vi använder denna information. Vi redogör även för dina rättigheter som användare av Servicen.

Förutsatt att du kan använda Servicen, måste du acceptera denna Datasekretesspolicy. Accepterandet innebär, att du anger ett entydigt medgivande till Invesdor att använda dina Personuppgifter i enlighet med denna Datasekretesspolicy.

Observera, att för att kunna registreras som användare av Servicen, förutsätts en minimiålder på 18 år samt innehav av rättshandlingsförmåga. Ifall du anger information om en minderårig person, är det på ditt eget ansvar att anskaffa nödvändiga medgivanden av den minderårigas vårdnadshavare.

Uppbyggnaden av Datasekretesspolicyn är följande:

 1. Allmänt
 2. Vilken typ av information samlar vi?
 3. Till vilket ändamål samlar vi information?
 4. Hur samlar vi informationen?
 5. På vilka grunder samlar vi informationen?
 6. Till vem delar vi din information?
 7. Datasäkerhet
 8. Cookies
 9. Dina rättigheter
 10. Hur länge förvarar vi din information?
 11. Data controller
 12. Ändringar i Datasekretesspolicyn

2.   Vilken typ av information samlar vi?

Informationen vi samlar kan kategoriseras på följande sätt:

 • Identifikationsinformation
  • Ditt namn, nationalitet, födelsedag och socialsignum likväl verifikationsdokument så som en kopia av ditt pass
 • Kontaktuppgifter
  • Din e-postadress, hemadress, hemstat, telefonnummer, bankkontonummer
 • Transaktionsuppgifter
  • Uppgifter om investeringar och betalningar
  • Ditt bankkontonummer
 • Uppgifter som lagstiftningen förutsätter
  • Din beskattningsstat och ditt skattenummer
  • Din investeringshistoria- och kunskap samt din inkomst- och utbildningsnivå som används till lämplighetsutvärderingen
  • Information som förutsätts i enlighet med bestämmelserna om förhindrandet av finansiering av penningtvätt- och terrorism (inkluderat uppgifterna om du är mål för finansiella sanktioner eller politiskt inflytande)
  • Övriga lagförutsatta uppgifter
 • Cookiebaserad information
  • Så som din IP-adress, operativsystem, browser, online beteende och webb-adressen, från vilken du kommit till vår Service

3.   Till vilket ändamål samlar vi information?

Vi använder dina Personuppgifter endast för legitima syften och övriga sakliga ändamål. Vi följer både EU:s dataskyddsförordning ("GDPR)" och tillämpliga nationella lagar om skydd av privatliv.

Vi förbinder oss till att endast använda dina Personuppgifter för följande ändamål:

3.1. Erbjudandet av Servicen till dig

Om du registrerar dig till Servicen, kan vi erbjuda dig intressanta investeringsalternativ och övrig service. Genom din användarprofil kan du investera, granska historisk information om dina investeringar och använda tjänster riktade åt aktieägare. Både registrering och samlandet av Personuppgifter är oundvikligt för att vi ska kunna identifiera dig och erbjuda vår Service åt dig.

Vi samlar och använder dina Personuppgifter även till att besvara dina frågor och till att uppfylla dina önskemål. Tilläggsvis, kan vi använda dina Personuppgifter till att utveckla och anpassa Servicen, så att den optimalt motsvarar dina användningsbehov. Vi kan även skicka kommunikativa meddelanden åt dig berörande ändringar i Servicen i enlighet med de kommunikativa preferenserna du väljer. Dessutom kan vi kontakta dig ifall det uppkommer problem med din investering, så som otillräckliga identifieringsuppgifter eller störning med din betalning. Inom ramen för gällande lag, kan vi även använda dina Personuppgifter till att uppfylla avtalet mellan oss, försäkra Servicens datasäkerhet och funktion samt till att undersöka bedrägeri eller annat missbruk av Servicen.

Ifall du ger oss ditt samtycke till att plantera Cookies i din browser, kan vår Service automatiskt ta i beaktande dina preferenser. Du kan påverka detta genom att ändra din browsers inställningar för Cookies. Observera, att Servicen nödvändigtvis inte fungerar helt eller delvis, ifall du förbjuder användningen av Cookies. Tilläggsinformation om Cookies finner du senare i denna Datasekretesspolicy.

3.2. Erbjudande av Servicen till målföretagen

Utöver investerare är Servicen även riktad till att målföretag ska finna potentiella investerare. En del av Servicens natur är, att målföretagen är medvetna om vem delägarna är och att företagen kan kommunicera med dessa, t.ex. genom att skicka inbjudan till bolagstämman. Även för detta ändamål behövs din information och vi delar också en del av informationen till målföretagen. Senare i Datasekretesspolicyn mera info om delandet av information.

3.3. Uppfyllandet av våra lagstadgade skyldigheter

Som ett investeringsservicebolag är vi skyldiga att bedöma ifall Servicen är ändamålsenlig för dig. Till detta ändamål, behöver vi Personuppgifter, berörande din investeringserfarenhet- och kunskap samt din utbildnings- och inkomstnivå.

I enlighet med lagstiftning gällande förhindrandet av finansiering av pengatvätt, bedrägeri och terrorism, är vi som investeringsservicebolag skyldiga att identifiera alla våra kunder. Till detta ändamål måste vi samla dina Personuppgifter och verifiera din identitet. Vi är eventuellt tvungna att kontakta dig för tilläggsinformation. Dessutom använder vi dina Personuppgifter till att kontrollera ifall du har finansiella sanktioner eller är en politiskt inflytelserik person.

En del av personuppgifterna vi samlar förutsätts för att uppfylla våra lagstadgade rapporteringsskyldigheter. Vi skickar till exempelvis skatte- och handelsrapporter till behöriga myndigheter.

Vi kan även behöva dina Personuppgifter till att kontakta dig i enlighet med GDPR, ifall dina Personuppgifter läcker eller är mål för missbruk eller behöver uppdateras.

Information om dina betalningar gjorda till vårt klientmedelskonto och uppgifter om återbetalningar vi gjort åt dig, förvaras i bokföringsändamål och för att försäkra lagenligheten med administrationen av klientmedel.

3.4. Riktad automatiserad marknadsföring

Internet är fyllt av reklam, vår reklam medräknat. Du kan påverka relevansen av reklamen som visas genom att godkänna att de tjänsteleverantörer du uppskattar, så som vi, får rikta marknadsföring åt dig på basis av din IP-adress. Marknadsföring riktas beroende på dina Cookie-inställningar. Du kan redigera dina Cookie-inställningar från dina browserinställningar. Tilläggsinformation on Cookies nedan.

3.5. Sändande av marknadskommunikation i enlighet med dina inställningar

Vi skickar regelbundet våra nyhetsbrev per e-post och dessutom erbjuder vi övrig intressant kommunikation åt dig. Genom att godkänna mottagandet av våra marknadsföringsmeddelanden, får du veta de intressantaste nyheterna angående Invesdor och hör om spännande nya målföretag. Du kan påverka mottagandet av marknadsföringsmeddelanden genom att ändra inställningarna i din profil. Mottagandet av marknadskommunikation baseras alltid på samtycke.

3.6. Analysering och forskning

Digitala finansieringstjänster, så som vår Service, utgör ett relativt nytt fenomen, varför dessa i stor grad är mål för världsomfattande marknads- och akademisk forskning. Vi vill dra vårt strå till stacken och utför därför även egen forskning. Vidare, samarbetar vi relativt mycket med universitet för att stöda akademisk forskning. Därför kan vi använda dina Personuppgifter till dessa ändamål och dela dina Personuppgifter med universiteten.

Universiteten kan samla dina personuppgifter i egna register, då dessa själva fungerar som registerförare. Invesdor har ett nära samarbete med Aalto-universitetet, varför vi också delar dina personuppgifter med dem. Aalto-universitetet uppehåller ett register över mottagen information i enlighet med dess sekretesspolicy.

Genom att godkänna Invesdors Datasekretesspolicy, anger du ett entydigt medgivande till Invesdor, att i ett vetenskapligt syfte dela dina Personuppgifter med universiteten. Tilläggsinformation om delandet nedan.

Vi använder även automatiserade Cookiebaserade verktyg för att analysera ditt användande av Servicen. Målen med analysen är bl.a. följande:

 • Varifrån kom du till vår webbsida?
 • Hur navigerar du på webbsidan?
 • Hur mycket tid spenderar du i de olika områdena av webbsidan?

Dina Personuppgifter kan delas med leverantörerna av dessa tjänster. På basis av samlade Personuppgifter, kan vi erbjuda dig en bättre Service. Tilläggsinformation om Cookies och om delande av information hittar du nedan.

4.   Hur samlar vi informationen?

Då du registrerar dig till Servicen, samlar Invesdor Personuppgifter om dig. Vid registreringsskedet måste du ange din e-postadress och hemstat samt försäkra att du är över 18 år gammal och att du innehar rättshandlingsförmåga. Invesdor sparar registreringstidpunkten. Din e-postadress fungerar samtidigt som ditt användarnamn. Om du vill, kan du välja att ange mer personlig information än förutsatt genom att redigera profilen som skapats åt dig.

Senast i samband med den första investeringen du gör, är vi förpliktade att samla in ytterligare Personuppgifter om dig. Utöver de Personuppgifter du angivit, kan vi samla in övriga Personuppgifter från internet samt från tjänsteleverantörer som erbjuder kännedoms- och informationstjänster.

Servicen, samt dess associerade tjänster kan installera Cookies för att samla in sådan personlig- eller teknisk information, som är nödvändiga för att tillse Servicens funktion och erbjudandet av den. Tilläggsinformation on Cookies nedan.

Tilläggsvis samlar vi följande Personuppgifter i anknytning till din investering:

 • Investeringsmålet
 • Investerad summa
 • Tidpunkt för investering
 • Betald summa
 • Betalningsmetod
 • Tid för betalning

I vissa fall är vi tvungna att återbetala din betalda investering. I dessa fall sparar vi motsvarande information om betalningen Invesdor gjort åt dig.

Vi har en lagstadgad skyldighet att banda in telefonsamtal med transaktionsändamål. Ifall du ger oss Personuppgifter per telefon, bör du observera, att både samtalet och Personuppgifterna kan sparas.

5.   På vilka grunder samlar vi informationen?

Vi behandlar dina personuppgifter eftersom du är Invesdors kund. En del av samlandet och hanterandet av dina Personuppgifter baserar sig på ditt medgivande (så som mottagande av marknadskommunikation), en del igen på ditt kundförhållande med oss och en del på våra legitima intressen. Det övriga baserar sig på vår lagstadgade skyldighet.

Då behandlandet av dina Personuppgifter baserat sig på ditt samtycke, är du berättigad att radera ditt medgivande, då vi avslutar behandlandet av dina Personuppgifter i enlighet med hur detta beskrivs i Datasekretesspolicyn och med beaktande av gällande lagstiftning.

När vi hanterar personlig information baserad på våra legitima intressen, ska vi bedöma ifall våra legitima intressen bör prioriteras framom dina rättigheter i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Ifall vi anser att våra legitima intressen bör prioriteras, kan vi fortsätta hanteringen av dina Personuppgifter oberoende av din vilja att dra tillbaka ditt medgivande.

För klarhetens skull bör konstateras, att all direktmarknadsföring till privatpersoner förutsätter ett medgivande.

Inom vår Ownersportal-service, som används till administrering av aktieägarregister, fungerar vi endast som processor av Personuppgifterna. I detta fall är bolaget som använder Servicen registerförare.

6.   Med vem delar vi information?

För att kunna erbjuda Service åt våra kunder, krävs att personlig information delas till tredje part. Förutsatt att vi kan förmedla din investering åt målföretaget, och för att du ska kunna bli aktieägare i bolaget, bör vi dela dina Personuppgifter med målföretaget. Detta kan innehålla Cookiebaserade, av tredje part samlad information.

I din profil kan du välja ett användarnamn åt dig själv, som publiceras i investerarlistan av en viss finansieringsrunda och är synlig till övriga användare av Servicen. I samband med de flesta investeringsrundorna finns ett Investerarforum, där du kan ställa frågor till målföretaget och Invesdor. Ditt användarnamn visas även då du skickar kommentarer till Investerarforumet. Ifall du inte väljer ett användarnamn, står det istället ”anonymous”.

Invesdor kan också dela dina Personuppgifter till tredje part, som istället för Invesdor kan hantera dina Personuppgifter till ändamål som framförts i denna Sekretesspolicy. Invesdor kan dela dina Personuppgifter för att kunna:

 • Följa med hur du använder webbsidan för att kunna erbjuda Service, tekniskt uppehälle och stöd
 • Försäkra en säker datahantering
 • Administrera betalningar
 • Försäkra din identitet
 • Erbjuda kommunikationstjänst i stil med chat-service på vår webbsida
 • Sända marknadskommunikation och övrig kommunikation i enlighet med dina preferenser
 • Följa gällande lagstiftning och domstolsbeslut samt rapportera till myndigheter
 • Verkställa ditt avtal med Invesdor
 • Förverkliga akademiska- och marknadsundersökningar samt analyser

Invesdor kan även dela och överlåta information i partnerskaps-, samarbets-, och marknadsföringssyfte till tredje part, vilka fungerar självständigt som datainnehavare. Personuppgifter kan också överlåtas till myndigheter och andra offentliga organ med stöd av tvingande lagstiftning eller övriga instruktioner utfärdade av sådana parter.

Ifall dina Personuppgifter delas till tredje part, försäkrar vi, att de fungerar i enlighet med GDPR samt att det förekommer ett vederbörligt avtal om datahantering mellan dem och Invesdor.

Eftersom dina Personuppgifter kan sparas världsomfattande på servrar i flera olika länder, kan dina Personuppgifter flyttas gränsöverskridande utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, som till Förenta staterna. I dessa fall, använder sig Invesdor av vederbörliga metoder för att ta reda på ifall de rättsliga förutsättningarna för överförandet uppfylls och ifall arrangemangen är tillräckliga för att tillse skyddet av dina Personuppgifter. Genom att använda Servicen och/eller genom att ange Personuppgifter åt Invesdor ger du ett explicit samtycke åt Invesdor att överföra informationen gränsöverskridande för att uppfylla ändamålet med denna Datasekretesspolicy.

7.   Datasäkerhet

Datasäkerheten är en central del av Invesdors verksamhet. Vi utnyttjar vederbörliga tekniska, organisatoriska samt administrativa åtgärder för att säkerställa säkerheten av dina Personuppgifter vid möjligt dataintrång, redigering, förstöring, bedrägeri eller övrigt illvilligt beteende.

Dina Personuppgifter är sparade i elektronisk form på Invesdors databas, som fysiskt förvaras i två olika datacentraler inom ETA-området, minst 50 km från varandra. Databasen har dubblerats och den opereras från en låst och övervakad omgivning, dit endast befullmäktigade personer har tillgång. Personuppgifterna förvaras i krypterad form.

Märk väl, att oberoende av säkerhetsåtgärderna Invesdor vidtagit, är användningen av internet och delandet av Personuppgifter alltid behäftat med risker, och inga system eller metoder är fullständigt säkra mot alla attacker. Invesdor rekommenderar, att då du delar dina personuppgifter på internet, gör du detta med största försiktighet.

8.  Cookies

Vår Service använder Cookies för att förenkla användningen av Servicen och för att anonymt följa med användningen av den. Det är vanligt att använda sig av Cookies i olika tjänster.

Cookies är små textfiler, som vår webbsida eller webbsidor anslutna till vår Service sparar i din browser, då du visiterar webbsidorna. Cookies sparar information om din användning av Servicen.

Cookies är anonyma och dessa används inte för att identifiera dig. Den anonyma data, som samlas med hjälp av Cookies, används för att förbättra kundupplevelsen, utveckla Servicen för att bättre motsvara dina behov, rikta automatisk marknadsföring samt till marknadsundersökningar och utförande av analyser. Exempelvis minns Cookies på vilket språk du använt Servicen eller kan tillåta dig fortsätta därifrån du senast lämnat Servicen. Tack vare Cookies, kan vi även följa med ifall du hittat till Servicen genom en viss reklam, och därmed analysera funktionen av våra reklamer.

Du kan fritt administrera och radera Cookies som installerats i din browser. Observera dock, att förnekandet av Cookies kan leda till att din användning av Servicen begränsas. Vissa interaktiva funktioner i Servicen är Cookiebaserade, och förbjudandet av Cookies kan leda till att funktionerna inte fungerar ändamålsenligt eller överhuvudtaget. Mer information om Cookies och råd över administreringen av dessa hittar du på internet, t.ex. på adressen www.aboutcookies.org.

Nedan hittar du råd till administreringen av vissa cookies som vi använder till marknadsföringsändamål:

9.   Dina rättigheter

Du har rätt att påverka hur vi använder dina Personuppgifter. Till följande har räknats upp dina rättigheter och hur du kan göra dessa gällande.

9.1. Rätten att kontrollera dina uppgifter

Du har rätt att när som helst granska de personuppgifter du angivit till Servicen.

Ibland samlas Personuppgifter för att förhindra finansieringen av penningtvätt och terrorism. Med stöd av lagstiftning, kan vi inte berätta åt dig ifall vi undersöker dessa ärenden eller utgiva övrig information om undersökningen. Därmed kan det vara möjligt, att vi handhar Personuppgifter, som inte kan granskas. Det kan även förekomma övriga lagstadgade begränsningar, som vi måste följa. Dessutom kan affärshemligheter och skyddandet av övriga användares Personuppgifter begränsa åtkomsten av information.

9.2. Rätten att rätta till felaktiga uppgifter

Du är berättigad att få all felaktig, ofullständig, föråldrad och onödig information raderad eller uppdaterad och Invesdor kan även på eget initiativ rätta till eller radera felaktig, ofullständig, föråldrad eller onödig information. Observera, att sådan information, som är anknuten till viss affärsverksamhet kan endast rättas i samarbete med oss.

9.3. Rätten att förbjuda oss från att använda din information

Du kan när som helst förbjuda oss från att använda dina Personuppgifter. Ifall du inte ger ditt samtycke till att vi hanterar dina Personuppgifter, kan vi tyvärr inte erbjuda dig Servicen. Med undantag till vad som sagts tidigare, kan du alltid förbjuda användandet av Personuppgifterna till direktmarknadsföring, och oberoende av förbudet använda Servicen.

Ifall dina Personuppgifter behövs för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, kan det hända, att vi inte kan avsluta användningen oberoende av ditt förbud. I dessa fall, slutar vi dock all övrig användning av dina Personuppgifter och utnyttjat informationen endast till detta rättsliga ändamål och förvarar den endast så länge det krävs.

9.4. Rätten att glömmas

Ifall du inte använt Servicen till penningtransaktioner, har du en rätt att bli glömd. Om du däremot har använt Servicen till att investera, har vi en juridisk skyldighet att förvara dina uppgifter i minst fem års tid från den tidpunkt kundförhållandet upphör. Därför kan vi sällan radera din information, även om du bett om detta.

9.5. Rätten att begränsa användningen av din information

Om du förbjuder oss från att använda dina Personuppgifter, de registrerade Personuppgifterna är behäftade med fel eller ifall du upplever att vår Datasekretesspolicy och praxis är lagstridigt, kan du begränsa användningen av dina Personuppgifter till endast förvaring. Även då du inte innehar rätten att bli glömd, kan du be oss begränsa vår användning av dina Personuppgifter till endast förvaring av uppgifterna.

Ifall du bestämmer dig för detta, använder vi inte uppgifterna till andra ändamål, borträknat situationer, då vi har en juridisk skyldighet att använda informationen.

Du kan alltid begränsa användningen av dina Personuppgifter till direktmarknadsföring.

9.6. Rätten att överföra dina uppgifter

Du är berättigad att ladda ner dina Personuppgifter i maskinläsbar form (xml) och överföra de till en annan tjänsteleverantör. Märk väl, att Invesdor inte ansvarar för Personuppgifterna du laddat efter att du fått dem till handa.

9.7. Hur använder du dina rättigheter?

Genom att besöka Personuppgiftssidan i din användarprofil, kan du granska de angivna Personuppgifterna, ladda ner Personuppgifter i xml-form samt uppdatera och redigera dina uppgifter. Ifall du måste ändra på informationen, som du angivit i samband med en viss transaktion du gjort, bör du kontakta oss.

Ifall du vill redigera kommunikationsinställningarna, kan du göra detta genom inställningarna till ditt användarkonto.

Ifall du vill kontakta oss för en inofficiell diskussion, kan du använda dig av vanliga kommunikationskanaler så som chat-verktyget i vår Service.

För offentliga klagomål och övriga anmärkningar ber vi dig kontakta oss på adressen security@invesdor.com och identifiera ditt bud. Invesdor behandlar din anmärkning omedelbart inom ramen för gällande lagstiftning.

10.   Hur länge förvarar vi din information?

Vi förvarar dina Personuppgifter så länge som vi behöver dessa för ändamålet, som de ursprungligen har samlats för eller så länge som tillämpbar lag förutsätter. Ifall du vill att dina Personuppgifter raderas, vänligen kontakta oss.

11.    Data Controller

Som registerförare till de Personuppgifter du givit samt uppgifter, som Invesdor samlar med övriga sätt från Servicen eller i anknytning till den, fungerar: Invesdor Oy (Org. Nr. 2468896-2) aktiebolag, som grundats i enlighet med finsk lag och vars huvudsakliga säte är Salomongatan 17 A 00100, Helsingfors, Finland.

I ärenden omfattande ditt integritetsskydd samt i ärenden, som berör Personuppgifter du angivit eller som vi har samlat, ber vi dig kontakta oss på adressen security@invesdor.com 

12.    Ändringar i Datasekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och revidera denna Datasekretesspolicy samt radera och avbryta åtkomsten av Servicen och användningen av den när som helst. Redigerad eller reviderad Datasäkerhetspolicy publiceras i Servicen. Invesdor rekommenderar, att du tidvis läser igenom Datasäkerhetspolicyn för att hållas uppdaterad om dess innehåll.