Varning för förekommande risker

Olistade tillväxtföretag är högriskinvesteringsmål. Dessa investeringar medför risker som exempelvis förlorande av investeringen i sin helhet, svag likviditet, oregelbundna eller sällsynta dividender samt ägarandelens utspädning. Vänligen bekanta dig med följande varning för möjliga risker då du investerar i investeringsmål med hög riskfaktor.

Vi rekommenderar, att du läser in dig noggrant på varje investeringsmål, delar upp risken genom att investera i flera olika investeringsmål av varierande risknivå och balanserar din investeringsportfolie även med investeringar omfattande hög likviditet. Märk även målföretagsspecifika risker, som framförs i pitchmaterialet.

Riskhantering

Investera aldrig mer än vad du är färdig att förlora!

Dela upp riskerna genom att fördela din investeringsportfolio. Att investera via Invesdor är ett ypperligt sätt att investera i tillväxtföretag, men som ett tillägg är det rekommenderat att även investera i målföretag med lägre risk. Då du följer dessa råd, hänger din investeringsportfolio endast på ett tillväxtföretags framgång. 

 

Risker medförda av aktieinvestering

Märk väl, att genom att anskaffa onoterade tillväxtföretags aktier via Invesdors service, finns det ingen garanti på att du kommer få regelbunden utdelning. Till följande presenteras de vanligaste och mest betydande riskerna gällande aktieinvestering:

Oregelbunden eller sällsynt dividendutdelning. Till en början i all synnerhet, är det relativt osannolikt att ett Målföretag skulle dela ut dividender åt sina aktieägare. Dividendutdelningen beror på resultatet företaget gjort och den möjliga vinsten investeras vanligen i företagets tillväxt istället för utdelande av dividend.

Förlust av investerat kapital. Visst är du medveten om att de flesta start-up företag misslyckas och når därmed inte sitt mål på det planerade sättet. Det är därmed sannolikt, att du inte får avkastning av din placering eller mister hela eller en del av investeringen. Om Målföretaget misslyckas, återbetalar ingen din placering. Investera alltså aldrig mer än du är redo att förlora och balansera risken genom att fördela din investeringsportfolie.

Svag likviditet. Likviditet innebär aktieandelens konvertering till pengar. Aktier anskaffade genom massfinansiering kan vara svåra att konvertera till likvida medel, eftersom tillväxtföretag mer sällan listar sig till sekundärmarknader. Invesdor strävar med hjälp av Privanet-samarbete till att öka Målföretagets likviditet genom att möjliggöra sekundärmarknad i Privanets Invesdor-lista, där Målföretaget kan välja att lista sig. En investerare kan påverka detta genom att be Målföretaget att lista sig.

Utspädning (dilution). Utspädning innebär en proportionell minskning av en aktieägares aktieandel, exempelvis till följd av massfinansiering. Största delen av målföretagen som söker finansiering genom Invesdors service, kommer att arrangera flera finansieringsrundor, där utspädning sker ifall du inte anskaffar mer av målföretagets aktier minst i proportion med din ursprungliga investering. Till vissa Målföretags aktier ansluts en ägarminskningsförebyggande förköpsrätt för att förebygga en proportionell minskning av ägarandelen. Vänligen bekanta dig med den angivna informationen i Målföretagets pitch samt med bolagsordningen, för att ta reda på möjlig förköpsrätt eller olika aktieslag.

Valutarisk. Med valutarisk menas valutans värdefluktuationer som påverkar din investerings värde. Då du investerar i emissioner med annan valuta än euro, utsätts du för valutarisk. Vidare, beroende på betalningsmetoden, kan din bank därutöver begära en egen betalning av en möjlig valutaväxling.

 

Risker anknutna till masslån

Investering i masslån skiljer sig från aktieinvestering. Investeraren blir inte en aktieägare i Målföretaget, och får därmed inga fördelar av företagets framgång och värdeökning. Däremot betalar målföretaget räntor åt investeraren varje halvår under hela låneperioden. Efter att låneperioden gått ut betalar Målföretaget den resterande lånesumman tillbaka i sin helhet. Varken Invesdor eller någon annan part ansvarar för Målföretagets betalningsförmåga, vilket medför att investeraren kan förlora hela den investerade summan. Likasom onoterade aktier, utgör även masslån investeringar av hög risk.

Förlust av kapital och räntor. Det är möjligt att Målföretaget inte nödvändigtvis klarar av att bevara sin betalningskraft under hela låneperioden, vilket kan medföra att företaget inte kan betala sin skuld. I värsta fall leder detta till att investeraren intar ställning som konkursborgenär och får inte hela sitt lånekapital tillbaka. Vidare, är det inte sagt att Målföretagets likvida medel räcker till att betala räntor. Investeraren ansvarar själv för sina investeringsbeslut. Ingen ersätter en möjlig förlust förorsakad av Målföretagets svaga framgång.

Svag likviditet. Likviditet innebär aktieandelens konvertering till pengar. Masslån eller bonder, är i regel överlåtbara. Invesdor strävar med stöd av Privanet-samarbetet till att öka masslånens likviditet genom att möjliggöra sekundärmarknad i Privanets Invesdor-lista, där Målföretaget kan välja att lista sig. En investerare kan påverka detta genom att be Målföretaget att lista sig. Även om sekundärmarknader förekommer, betyder detta inte direkt, att investeraren nödvändigtvis får flyttat över sin bond till en ny investerare.

Säkerhetsfrihet. Masslån är typiskt säkerhetsfria. Detta innebär, att ifall företaget mister sin betalningsförmåga, försäkrar ingen säkerhet det investerade kapitalet eller de obetalade räntorna, utan investeraren kan förlora sin investering. Vid företagets insolvens ska skulder belagda med säkerhet samt övriga fordringar med företrädesrätt prioriteras. I gäldenärernas företrädesrättsordning, är innehavaren av ett säkerhetsfritt masslån i en svag position.
Risk anknuten till en förtida återbetalning. Målföretaget kan återbetala lånet när som helst innan låneperiodens slut och investeraren kan inte motsätta sig detta. Investeraren är däremot berättigad till minst 75% av räntan omfattande hela låneperioden.

Kapitalet lånas till hela låneperioden. Investeraren har ingen annan möjlighets att omvandla lånet till pengar än att återförsälja bonden vidare. Inlösenklausuler anknutna till aktiehandel, gäller inte masslån.

Ränterisk. Lånets räntesats är alltid fastställd på förhand och ändringar i räntenivån påverkar inte räntans storlek.

Valutarisk. Med valutarisk menas valutans värdefluktuationer som påverkar din investerings värde. Då du investerar i emissioner med annan valuta än euro, utsätts du för valutarisk. Vidare, beroende på betalningsmetoden, kan din bank ytterligare begära en egen betalning av en möjlig valutaväxling.