Användarvillkor

Sammanfattning

Målföretag:

 • Försäkra dig om, att du är berättigad av den representerade juridiska personen, att i dess namn marknadsföra och genomföra finansieringsrundan med hjälp av Servicen.
 • Du är obligerad att uppriktigt och ärligt ange all information berörande målföretaget, dess ställning och tidigare finansiering.
  Du godkänner, att ändamålet med Servicen endast är att hjälpa dig att finna passande Investerare. Juridiska förbindelser till finansieringsrundan bildas direkt mellan Målföretaget och Investeraren utanför Servicen.
 • Du verkställer finansieringsrundan noggrant och i enlighet med informationen du angivit i Servicen. Du är ensam obligerad att tillse finansieringsrundans lagenlighet, det vill säga att den förvekligas enligt gällande lagstiftning, regler och övriga bestämmelser.
  Du meddelar Invesdor om hur finansieringsrundan verkställs.

Investerare:

 • Du håller hemlig all konfidentiell information angiven av Målföretaget, och använder sådan sekretessbelagd information endast till att avgöra dina egna förutsättningar att delta i finansieringsrundan.
 • I vissa stater, förekommer juridiska skyldigheter anknutna till investerare. Det är på ditt ansvar att försäkra dig om att dessa uppfylls.
 • Du godkänner, att Servicens ändamål är att hjälpa dig med att finna optimala Målföretag. Juridiska förbindelser till finansieringsrundan bildas direkt mellan dig och Målföretaget utanför Servicen.
 • Ditt investeringsbeslut grundar sig endast på ditt eget omdöme och du ansvarar ensam för ditt beslut.

Invesdor Oy

Dessa allmänna villkor bestämmer hur du kan använda Invesdors webbplats på www.invesdor.com ("Onlineservice"). Villkoren fungerar också som allmänna avtalsvillkor och kompletterar övriga avtal med Invesdor gällande andra Invesdor-tjänster. Genom att använda webbplatsen eller andra tjänster accepterar du dessa villkor och godkänner att agera i enlighet med dem. De rättigheter och skyldigheter som följer av de allmänna villkoren tillämpas i all användning av Onlineservicen och övriga tjänster.

Tillämpningsordningen för villkoren gällande Bonder, Equity och Servicen är följande:

 1. Tilläggsvillkor
 2. Allmänna villkor
Vid en möjlig konflikt mellan villkoren prioriteras Tilläggsvillkoren framom de Allmänna villkoren.
 1. Ditt förhållande med Invesdor
  1. www.invesdor.com är en webbplats som underhålls av Invesdor Ltd (Organisationsnummer: 2468896-2) ("Invesdor", "Vi"). Invesdor är ett aktiebolag grundat enligt finsk lagstiftning, vars huvudsakliga verksamhetsplats är Salomongatan 17 A, 00100 Helsingfors. Invesdors verksamhet övervakas av Finansinspektionen. Invesdors auktoriseringsnummer är 39 / 02.02.00 / 2014. Mer information om Invesdor finner du från Invesdors webbsida under (Legal Notice).
  2. Användningen av Invesdors produkter, programvara och webbplats (nedan hänvisas till dessa med samlingsbegreppet ”Service”) baserar sig på ett avtal mellan dig och Invesdor.
  3. Syftet med tjänsterna är att upprätthålla en tjänst där målbolagen ("Målföretagen") kan hitta investerare ("Investerare") och Investerare kan hitta Målföretag. Till båda, både Målföretagen och Investerarna, hänvisas i Villkoren som "du". Du kan registrera dig som ett Målföretag och / eller som en Investerare i tjänsten.
  4. Om inte annat uttryckligen skriftligen avtalats med Invesdor, omfattas ditt avtal med Invesdor alltid dessa villkor. Dessa villkor benämns hädanefter "Allmänna villkor".
  5. Till de Allmänna villkoren inkluderas sekretesspolicyn ("Sekretesspolicy") på Invesdors webbplats, där principerna uppställs, enligt vilka Invesdor får använda din information och innehåll som du producerar eller laddar upp till Webbplatsen.
  6. Ditt avtal med Invesdor innehåller, utöver de ovannämnda villkoren, tjänstevillkor beroende på omfattningen av tjänsterna du använder. Dessa anges alla nedan som "Tjänstevillkor". Du kan läsa Tjänstevillkoren som gäller för Tjänsterna antingen inom Tjänsten eller i samband med användningen av Tjänsten.
  7. Kapitaliserade termerna i de Allmänna villkoren bör ha samma innebörd som här eller förövrigt i villkoren definieras.
  8. Dessa allmänna villkor, tillsammans med Tjänstevillkoren, bildar ett bindande avtal mellan dig och Invesdor, gällande din användning av Servicen. Det är viktigt att du läser noggrant igenom dessa. Som ett kollektivt begrepp, hänvisas det nedan till ”Villkor”.
  9. Ifall det uppstår motstridigheter mellan Tjänstevillkoren och de Allmänna villkoren, har Servicens Tjänstevillkor företräde framom de Allmänna villkoren.
 2. Godkännande av Villkoren
  1. För att kunna utnyttja Servicen, måste du till en början godkänna Villkoren. Du kan inte använda dig av servicen utan att acceptera Villkoren. Då du godkänner Villkoren eller de Allmänna villkoren, accepterar du även vår Sekretesspolicy.
  2. Du kan godkänna Villkoren genom att:
   1. Klicka godkänn eller godkänn Villkor, om Invesdor har möjliggjort detta alternativ åt dig i någon av Servicens användargränssnitt; eller
   2. b. Direkt genom att använda Servicen. I detta fall, uppfattar och godkänner du, att Invesdor anser ditt användande av Servicen som även ett godkännande av Villkoren.
  3. Du kan varken utnyttja Servicen eller godkänna villkoren om (a) du inte fyller ålderskraven eller saknar rättshandlingsförmåga för att ingå ett bindande avtal med Invesdor, eller (b) du är förhindrad ifrån att mottaga Servicen med stöd av finsk lag eller övriga staters lag, inkluderat staten du själv är bosatt i samt staten där du använder Servicen.
  4. Innan du fortsätter, rekommenderar vi, att du antingen skriver ut eller sparar en kopia av de Allmänna villkoren för senare arkivering. 
 3. Användarkonto
  1. Du kan använda Onlineservicen normalt utan att skapa ett användarkonto åt dig. Däremot behöver du en profil för att kunna:
   1. Granska specifik information om finansieringsrundan,
   2. Delta i aktie- eller lånebaserade finansieringsrundor,
   3. Skicka en ansökan för att arrangera en finansieringsrunda,
   4. Kontakta andra Användare inom Servicen.
  2. Du kan skapa ett Användarkonto bakom Registrera dig-länken, genom att ange den efterfrågade informationen.
  3. Om du är bosatt i USA, Kanada, Storbritannien, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Australien, Nya Zeeland, måste du på grund av din hemstats lagstiftning genomföra ett lämplighetstest över dina investeringstillgångar när du skapar ett Användarkonto. Om du inte passerar detta lämplighetstest kan du inte skapa ett Användarkonto.
  4. För att aktivera ditt Användarkonto, bör du klicka på länken som automatiskt skickas till din e-post.
  5. För att skapa ditt Användarkonto, måste du godkänna dessa Allmänna villkor och med dessa medföljande Sekretesspolicy.
  6. Du ansvara själv över den information du angivit och att denna information i sin helhet är aktuell, korrekt och fullständig. Du förbinder dig även att uppdatera eventuella ändringar i informationen.
  7. När du investerar i ett målföretag, kommer du att bli ombedd att ange mer information om dig själv (se Sekretesspolicy). Den information du anmäler i din investeringsprocess sparas automatiskt i din kontoinformation. Du kommer också att bli ombedd att slutföra en förfrågan om din investeringskunskap. Om Invesdor anser, att dess Service är olämplig för dig, kommer du att bli informerad om detta, varefter du skilt måste bekräfta din investering trots denna anmälan.
  8. En del av Servicen kräver att din identitet kontrolleras. För detta ändamål kan Invesdor fordra att du antingen utför en elektronisk identifiering eller, alternativt, sänder en kopia av ditt pass eller ID-kort till Invesdor. Likväl, ifall du representerar en juridisk person, ber vi dig förse oss med ett utdrag från handelsregistret (eller motsvarande) för den berörda juridiska personen, bolagsordningen och äganderättsinnehavaren. En bekräftelse av din hemadress kan också krävas. Om du inte lämnar den begärda informationen eller den information du anger är felaktig, ofullständig eller föråldrad, kan Invesdor frysa dina tillgångar i Servicen tills information erhålls och / eller blockera din användning av Servicen (lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism).
 4. Identifikation
  1. För att kunna fungera som en Investerare eller som ett Målföretag i Servicen, bör Invesdor validera ditt användarkonto. All den information som krävs för att genomföra en identifikation, kan du förse oss med antingen genom att redigera ditt användarkonto eller med att investera genom servicen.
  2. Du garanterar, att den information du anmält, i sin helhet är aktuell, korrekt och fullständig.
  3. För att validera ett privat konto måste en privatperson tillhandahålla sin egen identifikationsinformation samt antingen identifiera sig genom elektronisk identifiering eller lämna in en kopia på sitt pass eller ID-kort.
  4. För att validera ett företagskonto måste företagets representant lämna in företagets identifieringsinformation, egen identifieringsinformation och ett utdrag ur företagsregistret (eller motsvarande), bolagsordningen, den utfärdade och undertecknade förmånstagarens identitetsblankett samt en kopia på eget pass eller ID-kort. Alternativt, kan motsvarande information anges genom att redigera användarprofilen.
  5. För att genomföra valideringen, kan Invesdor vid behov be dig sända övrig information om dig själv. Invesdor kan även söka tilläggsinformation om dig från andra källor, så som offentliga register och internet.
  6. Underlåtenhet att lämna in sådan information Invesdor begärt, eller att den inlämnade informationen är felaktigt eller ofullständigt levererad, ger Invesdor rätten att frysa din användarprofil samt den investerade egendomen, tills rätta, sanningsenliga, aktuella och fullständiga uppgifter har angivits.
  7. Valideringen av din användarprofil är fullständigt under Invesdors beslutanderätt. Invesdor kan lämna din användarprofil ovaliderad på grund av vilken orsak som helst, utan att sända en skild anmärkning om detta åt dig. Invesdor ansvarar inte för någon skada, förlust eller övriga bekostnader, förorsakade av detta.
  8. Invesdor kan oberoende av orsaken återkalla den genomförda valideringen när som helst, utan att sända en skild anmärkning åt dig. Ifall valideringen återkallas, förhindras du även från, att genom din användarprofil investera eller fylla i en ansökan om arrangerande av en finansieringsrunda.
  9. Även om Invesdor skulle besluta att validera din användarprofil, kan vi tidvis be dig sända tilläggsinformation, för att din användarprofil ska hållas validerad.
  10. Bedrägeri och annat osedligt beteende:
   Invesdors Service får endast användas för lagligt tillåtna ändamål i enlighet med lagar och Invesdors riktlinjer. Anmälandet av felaktigt namn eller annan personlig information samt annan olaglig aktivitet är strängt förbjuden. Invesdor gör sitt yttersta för att bidra till att bedrägliga användare ställs till ansvar och annat störande beteende kan rapporteras till Finanspolisen eller någon annan myndighet. Här är några exempel på beteende som anses bedrägligt eller osedligt (listan är inte uttömmande):
   1. Användning av eller försök att använda Servicen för kriminella eller oetiska ändamål eller övrig avsiktligt missbruk av Servicen samt avsiktlig eller oavsiktlig kränkning av lagstiftning och förordningar samt försök av de ovannämnda
   2. Stjälande, ändrande, gransande eller raderande av en annan användares information med hjälp av Servicen, eller ett försök av detta
   3. Störande av andra användares användning av Servicen
   4. Upprätthållande och användande av flera användarkonton eller att påverka eller försöka påverka aktiviteten genom fler än ett användarkonto, samt att överföra konton till andra utan Invesdors tillstånd
   5. Motstridigt handlande med Invesdors regler och instruktioner
   6. Olovligt delande eller nedladdande av innehåll, ägd av annan part
   7. Delande av felaktig, ofullständig, vilseledande, oetisk eller kränkande information
   8. Försummelse av betalning av investeringen
   9. Olovlig kopiering, omarbetning eller delning av information från Invesdors nätsida
   10. Laddande eller installerande av virus eller dylika skadliga program, samt försök av detta
   11. Kommunicering med övriga användare i brottsligt eller skadligt syfte, eller
   12. Användningen av Servicen som ett team, omfattande två eller flera personer
 5. Avgörande av ändamålsenlighet
  1. Invesdor gör en ändamålsenlighetsprövning till alla Investerare för att säkerställa att det finansiella instrumentet är lämpligt för Investeraren. Investeraren bör svara på några frågor om dennes investeringskunskap och historia, efter att ha skapat ett användarkonto. Förfrågningen kan besvaras när som helst, dock senast i samband med den första investeringen. Om Invesdor, på grundval av Investerarens svar, anser att finansieringsformen inte nödvändigtvis är den rätta för Investeraren, sänds en anmälan om detta. Investeraren måste skilt bekräfta sin investering genom att bekräfta mottagandet av anmälan samt uttrycka sin vilja att framskrida med investeringen trots detta.
  2. En del av ändamålsenlighetsprövningen är testet gällande Investerarens investeringskunskap. En förutsättning för att investera genom Servicen är, att alla frågor besvaras korrekt. Redan ett fel svar leder till att du inte kan investera. Ifall du inte lyckats svara rätt på frågorna, kan du studera investering närmare och göra om testet senare.
  3. Frågorna kan lämnas osvarade endast ifall Investeraren är från en sådan stat, vars lagstiftning förutsätter status av professionell investerare, för att betrakta olistade investeringsmål. I dessa fall räcker det, att du genomfört det statsspecifika High Net Worth/Sophisticated/Accredited- förfrågningar, och ingen skild försäkran om din investeringskunskap krävs.
  4. Du är skyldig att svara på frågor gällande ändamålsenlighetsprövningen med korrekt, sanningsenlig, aktuell och fullständig information.
 6. Tjänster som erbjuds av Invesdor och tillgången till dessa
  1. Invesdor kan ha dotterbolag samt intressebolag runt omkring i världen (”Dotterbolag och Intressebolag”). Ibland erbjuds Service åt dig från dessa företag på uppdrag av Invesdor själv. Du förstår och godkänner, att Dotterbolagen och Intressebolagen är berättigade att erbjuda Service åt dig.
  2. Invesdor skapar ständigt nytt och strävar till att kunna erbjuda den bästa möjliga upplevelsen åt sina användare. Du förstår och godkänner, att formen och naturen på Servicen Invesdor erbjuder, kan tidvis ändra form utan en skild anmärkning åt dig. Även Villkoren kan ändras, varför Invesdor rekommenderar, att du med jämna mellanrum granskar de aktuella Villkoren. Väsentliga ändringar i Villkoren meddelas på vår hemsida.
  3. Som en del av det pågående utvecklingsarbetet, förstår du och godkänner, att Invesdor kan avsluta eller upphöra med att erbjuda Servicen (eller funktioner i Servicen) till dig eller till användarna i allmänhet enligt Invesdors eget omdöme, utan föregående meddelande. Du kan när som helst sluta använda Servicen, utan att skilt anmäla detta till Invesdor.
  4. Invesdor har en skyldighet att känna igen kunden i enlighet med lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Du förstår och godkänner, att Invesdor kan begära information om dig för att uppfylla sin lagstadgade skyldighet. Du förstår och godkänner även, att ifall du inte tillhandahåller Invesdor korrekt och fullständig information för att uppfylla skyldigheten att känna igen sina kunder, kan Invesdor blockera eller begränsa användningen av Servicen, till exempel genom att frysa tillgångarna för transaktionen, för att få all nödvändig information.
  5. Du förstår och godkänner, att ifall Invesdor hindrar Din access till användarkontot, har Du nödvändigtvis inte tillgång till Servicen, Din användarinformation, dokument eller övrigt innehåll i din användarprofil.
  6. För att återfå tillgång till Din användarprofil, är Du ansvarig för nödvändiga arrangemang. Du bär även ansvaret för att försäkra, att alla som använder sig av din internetanslutning, är medvetna om Villkoren och fungerar enligt dessa.
 7. Du som användare av Servicen
  1. För att få tillgång till vissa tjänster kan du bli ombedd att lämna information om dig själv (t.ex. personuppgifter och kontaktinformation) som en del av registreringsprocessen eller som en del av användningen av Servicen. Se till att alla registreringsuppgifter du lämnar till Invesdor alltid är exakta, korrekta och aktuella. Användningen av pseudonym eller annat än Ditt rätta namn, är förbjudet. Du får inte ange en felaktig identitet eller kontaktinformation. Du ansvarar för uppdateringen av Din kontaktinformation och du kan göra detta genom att besöka din profil.
  2. Du förbinder dig till, att endast använda Servicen till de ändamål som definieras i Villkoren samt är lagenliga i enlighet med bindande lag eller godkända enligt allmänt godkänd praxis eller instruktioner.
  3. Du förbinder Dig till, att inte använda (eller försöka använda) Servicen, med undantag av Invesdors användargränssnitt, ifall du inte skilt har kommit överens om detta i ett separat avtal. Du samtycker till att inte delta i någon verksamhet, som kan avbryta eller störa Servicen (eller servrar och nätverk som är i kontakt med Servicen).
  4. Ifall du inte har skriftligen överenskommit med Invesdor om annat, samtycker du till att hålla dig från att reproducera, duplicera, kopiera, utbyta eller återförsälja Servicen till något ändamål, men du är fri till att rekommendera Servicen vidare.
  5. Målföretagen och Investerarna är ensamma ansvariga för myndighetsrapporteringen angående finansieringsrundan eller investeringen, samt betalning av skatter eller dylika kostnader förknippade med dessa.
  6. Du godkänner, att du ensam ansvarar för (och att Invesdor inte är ansvarig gentemot dig eller tredje part) alla förbrytelser av Villkorsenliga obligationer eller följder av dessa (innefattande förlust eller skada, som Invesdor möjligtvis lider).
 8. Sekretessen av ditt lösenord och användarkonto
  1. Du förstår och godkänner ditt ansvar över lösenordet till din användarprofil i Servicen samt ansvaret över att lösenordet förvaras och används på ett säkert sätt samt om hemlighållande överlag.
  2. Du godkänner, att du själv ansvarar till Invesdor för all aktivitet som sker på ditt konto.
  3. Ifall olovligt användande av ditt lösenord eller användarprofil kommer till din kännedom, förbinder Du dig till att omedelbart anmäla detta till Invesdor. Du förbinder dig även till att byta ut ditt lösenord, ifall du har orsak att misstänka att ditt lösenord hamnat i fel händer.
 9. Integritetsskydd och personuppgifter
  1. Invesdor uppskattar din integritet. Som en del av de Allmänna villkoren samt Invesdors Sekretesspolicy, som fastställer principerna, enligt vilka Invesdor kan använda information om dig och innehåll du har skapat eller laddat upp till Invesdors internetsida. Vi uppmanar dig att noggrant bekanta dig med Sekretesspolicyn.
  2. Du accepterar, att Invesdor kan överföra och bearbeta dina personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
 10. Servicens innehåll
  1. Du förstår, att allt innehåll (så som datadokument, skriven text, mjukvara, musik, ljudfiler eller övriga ljud, fotografier, videoinspelningar eller övriga bilder), som Du har tillgång till som en del av Användningen av Servicen samt denna informations sanningsenlighet och exakthet, är på den personens ansvar, som ursprungligen delat informationen. Hädanefter hänvisas till all sådan information med ”Innehållet”.
  2. Du är medveten om, att som en del av det i Servicen presenterade Innehållet, inklusive bland annat verk som skapats av Servicens användare, reklamer i Servicen och sponsorerat Innehåll i Servicen, kan vara skyddat av immateriella rättigheter som ägs av Servicens användare, sponsorer eller annonsörer. Du får inte ändra, hyra ut, låna, sälja, distribuera Innehållet eller skapa följdarbeten av Innehållet, såvida du inte skriftligen har kommit överens med Invesdor eller innehållsägaren.
  3. Invesdor förbehåller sig rätten (men inte skyldigheten) att oberoende av anledningen granska, visa, markera, filtrera, ändra, blockera eller ta bort Innehållet eller radera en del eller hela Innehållet från Servicen utan att skilt meddela om detta till dig.
  4. Du förstår, att genom att använda Servicen, kan du utsättas för varningsmeddelanden, inbjudningar eller andra liknande meddelanden, som du anser vara störande eller förkastliga och att du i detta avseende använder Servicen på egen risk. Du kan styra meddelandena du får från meddelandeinställningar, men typer av informativ kundkommunikation går inte att blockeras.
  5. Du godkänner, att du ensam ansvarar (och att Invesdor inte ansvarar för dig eller tredje part) för innehåll som du skapar, laddar ner, överför, visar eller på annat sätt gör tillgängligt under tiden du använder Servicen och därmed även följderna av dina handlingar (inklusive förlust eller skada som kan uppstå åt Invesdor). Du förstår också, att Invesdor inte ansvarar för innehåll som skapats, laddats upp, överförts eller visats av andra användare samt riktigheten, fullständigheten eller aktualiteten av denna Information.
  6. Du försäkrar, att du har alla nödvändiga rättigheter att använda Innehållet du skapat, laddat upp, förmedlat, visat eller på annat sätt gjort tillgängligt i den räckvidd du kommer att använda Innehållet.
  7. Du försäkrar även, att detta Innehåll är aktuellt, fullständigt, riktigt, korrekt samt att publiceringen av Innehållet inte är förbjudet eller begränsat av lagar eller myndighetsbeslut och att Innehållet inte är kränkande eller mot god säd. 
 11. Immateriella rättigheter
  1. Du förstår och godkänner, att Invesdor (eller Invesdors licensgivare) äger alla rättigheter till Servicen, medräknat immateriella rättigheter, som riktar sig till Servicen (oberoende av om rättigheterna är registrerade eller inte, samt i vilket land rättigheterna är giltiga).
  2. Du godkänner, att Servicen kan innehålla information, som Invesdor eller dess licensgivare har utfärdat som konfidentiellt och menats synligt endast för registrerade användare, och du förbinder dig till att inte dela denna information till utomstående, utan Invesdors skriftliga medgivande till detta. Du godkänner även, att informationen är ämnad att användas som stöd vid investeringsbeslut, och du förbinder dig till att inte använda informationen till andra ändamål.
  3. Ifall du inte skriftligen överenskommit med Invesdor om annat, berättigar inget i Villkoren dig till att använda Invesdors firma, varumärken, servicemärken, logotyper, domän eller övriga, för märket typiska egenskaper.
  4. Inget berättigar dig till att kopiera eller sprida Innehållet. Ifall du kränker Innehållets ägares immaterialrättigheter, är du skyldig att returnera samt förstöra alla kopior av Innehållet, så som Invesdor förutsätter.
  5. Bortsett från nyttjanderätten i enlighet med punkt 12, erkänner och godkänner Invesdor att det inte ger dig eller dina licensgivare rätt enligt dessa villkor till något innehåll som du lägger till, postar, sänder eller visar på tjänsten (oavsett om de är registrerade eller inte och i vilken del av världen de gäller). Om du inte överenskommit med Invesdor om annat, godkänner du, att du är ansvarig för skyddet och verkställigheten av dessa rättigheter och att Invesdor inte är skyldig att göra det på dina vägnar.
  6. Du godkänner, att du inte raderar, förvränger eller ändrar uppgifter angående äganderätten (medräknat upphovsrättsliga och varumärkesrättsliga uppgifter), som kan inkluderas eller bifogas till Servicen.
  7. Ifall Invesdor inte uttryckligen har bemyndigat dig till att göra det, godkänner du, att du inte använder dig av något företags varumärke, servicemärke, handelsnamn eller logotyp på ett sätt, som är ägnat- eller menat att förorsaka förväxlingsbarhet med ägare eller bemyndigad användare till sådana märken, namn eller logotyper.
 12. Nyttjanderätten du angiver till Innehållet
  1. Du behåller upphovsrätten och övriga rättigheter du innehar till Innehållet du skickar in, publicerar eller visar på eller via Servicen. Genom att skicka in, posta eller visa Innehållet ger du Invesdor en kontinuerlig, oåterkallelig, världsomfattande, vederlagsfri, icke-exklusiv licens för att reproducera, modifiera, ändra, översätta, publicera, visa offentligt, visa och distribuera Innehållet du sänder, skickar eller visar på Servicen eller genom den. Licensens syfte är att tillåta Invesdor att visa, distribuera eller marknadsföra Servicen. Invesdor avslöjar inte personlig information om dig, förutom den information som är nödvändig för att använda Servicen.
  2. Du godkänner, att denna licens ger Invesdor rätten att bringa i användning Innehållet till sina dotterbolag samt övriga bolag, organisationer eller personer, med vilka Invesdor har ett affärsförhållande med för att producera diverse service, samt använda sådan Information i samband med erbjudandet av dessa tjänster.
  3. Du godkänner, att Invesdor, då denne genomför nödvändiga tekniska åtgärder för att erbjuda Service till sina användare, kan (a) skicka eller dela ditt Innehåll i flera offentliga nätverk och medier; och (b) göra sådana ändringar på ditt Innehåll, som är nödvändiga för att adaptera och anpassa Innehållet så att det motsvarar anslutningsnätverkets, anläggningars, tjänsters och medians tekniska krav samt korrigera uppenbara fel i Innehållet. Du godkänner, att denna nyttjanderätt berättigar Invesdor till ifrågavarande åtgärder.
  4. Du bekräftar och försäkrar åt Invesdor, att du har alla nödvändiga rättigheter, makt och befogenheter att bevilja licenserna ovan.
 13. Avtalsförhållandets upphörande
  1. Villkoren är giltiga tills någondera Part fattar beslut om upphävande av avtal, i enlighet med vad som framförts ovan.
  2. Ifall du vill häva avtalet med Invesdor, kan detta göras genom att (a) meddela om detta till Invesdor när som helst, (b) stänga konton till all den Service du använder, om Invsdor gett dig möjligheten till detta eller (c) avsluta användningen av Servicen. Ett i punkt a menat meddelande bör sändas skriftligen till Invesdors adress, som framförs i början av dessa Villkor.
  3. Invesdor kan när som helst häva avtalet med dig om:
   1. Du har förbrutit mot någon av Villkorens bestämmelser, som t.ex, sänt felaktig eller ofullständig information, eller fungerat på ett sätt som tydligt antyder på att du inte kommer eller förmår fullgöra och efterfölja bestämmelserna i Villkoren;
   2. Invesdor är förpliktigad att göra detta med stöd av lag eller p.g.a. myndighetsbestämmelser (medräknat men inte, begränsat till, situationer då erbjudandet av servicen till dig är, eller blir lagstridigt, som i tillfällen då, ekonomiska sanktioner riktats mot dig);
   3. samarbetspartner, med vilken Invesdor tillsammans erbjudit Service åt dig, har upphävt avtalsförhållandet med Invesdor eller avslutat att erbjuda Service åt dig;
   4. Invesdor ska upphöra med att erbjuda Service till användare i ett land, där du är bosatt eller från vilket du använder dig av Servicen; eller
   5. Tillfällen då Invesdor anser att det inte längre är kommersiellt lönsamt att erbjuda Service åt dig.
  4. Inget i denna punkt påverkar Invesdors rättigheter att erbjuda Service i enlighet med punkt 3 av villkoren.
  5. När dessa Villkor upphör att gälla, har alla juridiska rättigheter, skyldigheter och ansvar, av vilka du och Invesdor har gynnats, som har tillämpats (eller som har uppkommit över tiden när Villkoren har varit giltiga) eller som är avsedda att gälla för tiden, förblir oförändrade från detta och bestämmelserna i punkt 18.7 fortsätter att gälla för sådana rättigheter, skyldigheter och ansvar för obestämd tid.
 14. UTESLUTANDE AV GARANTIER
  1. INGET I DESSA VILLKOR, MEDRÄKNAT PUNKT 11 OCH 12, RADERAR ELLER BEGRÄNSAR INVESDORS RÄTT TILL SÅDANA GARANTIER ELLER ANSVAR AV FÖRLUST, VILKA INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS MED STÖD AV LAG. VISSA STATER TILLÅTER INTE UTESLUTANDET AV VISSA GARANTIER ELLER VILLKOR, LIKVÄL RADERANDE ELLER BEGRÄNSANDE AV ANSVAR BERÖRANDE FÖRLUST ELLER SKADA, SOM FÖRORSAKATS GENOM VÅRDSLÖSHET, AVTALSBROTT ELLER FÖRBRYTANDET MOT INDIREKTA VILLKOR ELLER TILLFÄLLIG ELLER INDIREKT SKADA. SÅLEDES, GÄLLER ENDAST NATIONELLA LAGBESTÄMMELSER I DIN STAT DIG, OCH INVESDORS ANSVAR BEGRÄNSAS TILL DET FÖRUTSATTA MINIMIKRAVET.
  2. DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER, ATT ANVÄNDNINGEN AV SERVICEN ÄR PÅ DITT EGET ANSVAR, OCH SERVICE ERBJUDS I ”SÅDAN FORM DEN FÖR NÄRVARANDE ÄR I”.
  3. DU ANSVARAR FÖR ATT DEN ANGIVNA INFORMATIONEN DU MEDDELAT ÄR KORREKT, EXAKT, TILLRÄCKLIG OCH AKTUELL.
  4. STAVFEL, OCH ANDRA MOTSVARANDE SLARVFEL ÄR PÅ DITT EGET ANSVAR. OM DU EXEMPELVIS MATAR IN DITT KONTONUMMER FEL FÖR ÅTERBETALNING AV MEDEL, ANVSVARAR INVESDOR INTE ÖVER MÖJLIG FÖRLUST SOM DU KAN ÅSAMKAS AV TILL FÖLJD AV DETTA.
  5. VARKEN INVESDOR ELLER DESS DOTTERBOLAG OCH LICENSINNEHAVARE GARANTERAR DIG ATT:
   1. SERVICEN MOTSVARAR DINA KRAV;
   2. DIN ANVÄNDNING AV SERVICEN ÄR AVBRYTNINGSFRI, SÄKRAD ELLER FELFRI ELLER ATT SERVICEN ÄR KONSTANT TILLGÄNGLIG;
   3. ATT INFORMATION DU FÅTT TILL FÖLJD AV SERVICENS ANVÄNDNING ÄR SPECIFIK ELLER PÅLITLIG; EJ HELLER
   4. ATT BRISTER I PROGRAMVARANS FUNKTION ELLER FUNKTIONALITET AVHJÄLPS.
  6. ALLT MATERIAL DU LADDAT UPP ELLER FÖRÖVRIGT BLIVIT TILLGÄNGLIG FÖR DIG, ÄR PÅ DITT EGET ANSVAR. VIDARE, ÄR DU ÄVEN ENSAM ANSVARIG FÖR MÖJLIG SKADA ELLER INFORMATIONSFÖRLUST SOM KAN ORSAKAS ÅT DIN ANORDNINGS PROGRAMVARA ELLER FÖRÖVRIG ÅT DIN ANORDNING.
  7. INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION DU FÅTT FRÅN INVESDOR ELLER FRÅN SERVICEN ELLER GENOM ANVÄNDNINGEN AV DESSA, OBEROENDE AV IFALL DETTA GIVITS MUNTLIGEN ELLER SKRIFTLIGEN, UTGÖR INGEN GARANTI, SOM INTE NÄMNTS TIDIGARE I VILLKOREN.
  8. INVESDOR AVSTÅR ÄVEN FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER INDIREKTA GARANTIER SAMT VILLKOR, VILKA TILLÄMPAS PÅ NÅGON VISS MENING OCH INTRÅNG, MEDRÄKNAT, DOCK INTE BEGRÄNSAD TILL HANDELNS INDIREKTA GARANTIER OCH VILLKOR.
 15. ANSVARSBEGRÄNSNING
  1. VID BEAKTANDE AV DE ALLMÄNNA BESTÄMMELSERNA I PUNKT 14.1, FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER DU, ATT VARKEN INVESDOR, DESS DOTTERBOLAG ELLER LICENSINNEHAVARE ÄR ANSVARIGA GENTEMOT DIG AV:
   1. DIREKT, INDIREKT, MEDELBAR ELLER OMEDELBAR SKADA, SOM DU KAN DRABBAS AV. DETTA INNEFATTAR EXEMPELVIS BORTFALLEN VINST (OBEROENDE, IFALL VINSTEN UTESLUTITS FÖRORSAKATS DIREKT ELLER INDIREKT), FÖRLUST AV RENOMMÉ ELLER GOODWILL, FÖRSLUT AV INFORMATION, ANSKAFFNINGSKOSTNADER AV ERSÄTTANDE PRODUKT ELLER SERVICE SAMT ÖVRIG INDIREKT FÖRLUST;
   2. MEDELBAR ELLER OMEDELBAR FÖRLUST ELLER SKADA DU ÅSAMKAS AV, INNEFATTANDE FÖRLUST ELLER SKADA FÖRORSAKAD AV, ATT:
    1. DU HAR LITAT PÅ SANNINGSENLIGHETEN, EXAKTHETEN ELLER FÖREKOMSTEN AV INFORMATION FRAMFÖRD I SERVICEN, ELLER SKADA PÅ GRUND AV MISSTAG, SOM UPPKOMMIT MELLAN DIG OCH EN SÅDAN ANNONSÖR ELLER SPONSOR, VARS REKLAMER FÖREKOMMER I SERVICEN.
    2. INNEHÅLLET, ANVÄNDAREN LADDAT UPP ÄR BRISTFÄLLIG, FELAKTIG, OFULLSTÄNDIGT ELLER FÖRÅLDRAT.
    3. INVESDOR GENOMFÖR ÄNDRINGAR I SERVICEN ELLER, BESTÅENDE ELLER TILLFÄLLIGT, AVBRYTER ERBJUDANDET AV SERVICEN ELLER EN DEL AV DEN;
    4. VAD SOM HELST FÖR INNEHÅLL ELLER INFORMATION I SERVICEN FÖRSTÖRS, SKADAS ELLER ÄR OMÖJLIGT ATT SPARA;
    5. DU FÖRSUMMAR ATT ANMÄLA KORREKTA BANKUPPGIFTER ÅT INVESDOR FÖR ATT ÖVERFÖRA ELLER RETURNERA INVESTERAT KAPITAL; ELLER
    6. DU FÖRSUMMAR ATT SPARA OCH FÖRVARA DITT LÖSENORD ELLER ANVÄNDARNAMN PÅ ETT ÄNDAMÅLSENLIGT OCH TRYGGT SÄTT.
  2. PÅ BEGRÄNSNINGAR I INVESDORS ANSVAR GENTEMOT DIG, TILLÄMPAS PUNKT 14 OVAN, OBEROENDE IFALL DETTA MEDDELATS ÅT INVESDOR ELLER ATT DENNE BORDE HA VARIT MEDVETEN OM FÖRLUSTERNA I FRÅGA.
  3. DU ANSVARAR SJÄLV FÖR ALL DIN ANVÄNDNING AV SERVICEN, MEDRÄKNAT, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DINA INVESTERINGAR GJORDA GENOM SERVICEN. BESLUTET ATT DELTAGA I FINANSIERINGSRUNDOR ÄR ANVÄNDARENS EGET BESLUT. PUBLICERANDET AV EN FINANSIERINGSRUNDA BETYDER INTE, ATT INVESDOR REKOMMENDERAR DESSA INVESTERINGSMÅL ÅT DIG, EJ HELLER, ATT INVESDOR SKULLE ANSE ATT DESSA MÅLFÖRETAG ÄR BRA INVESTERINGSMÅL. DU FÖRSÄKRAR, ATT DU FATTAR INVESTERINGSBESLUT ENBART BASERAT PÅ INFORMATION ANGIVEN PÅ WEBBPLATSEN I SAMBAND MED FINANSIERINGSRUNDAN.
 16. Reklam
  1. En del av Servicen kan stödas med reklaminkomst och Service kan visa reklamer och erbjudanden. I utbytet till att Invesdor tillåter dig att använda Servicen, godkänner du, att Invesdor kan placera sådan reklam i Servicen.
  2. Sättet och formen på reklamen, som Invesdor använder sig av i Servicen, kan variera och ändra sig utan ett skilt meddelande åt dig.
  3. Du förstår och godkänner, att Invesdor inte ansvarar för innehållet i dessa reklamer.
 17. Cookies
  1. Inom Onlineservicen används cookies för att underlätta användningen samt till uppföljande av anonyma användare. Detta är vanlig praxis på flera webbplatser.
  2. Cookies är små textfiler, som webbplatsen sparar till din maskin, då du besöker sidan.
  3. Cookies används inte till identifikation.
  4. Du kan fritt administrera och/eller radera cookies. Rådgivning hittas bl.a. på adressen aboutcookies.org.
 18. Annat innehåll
  1. Servicen kan innehålla hyperlänkar till andra webbsidor, utomstående innehåll eller källor. Webbsidorna eller källorna, som andra än Invesdor erbjuder, är inte under Invesdors bestämmanderätt, och Invesdor kan inte påverka dessa.
  2. Du förstår och godkänner, att Invesdor inte ansvarar för åtkomsten av sådana utomstående webbsidor och resurser. Invesdor stöder inte heller reklam, produkter eller övrigt material, som finns tillgängligt på sådana webbsidor eller källor.
  3. Du förstår och godkänner, att Invesdor inte ansvarar för någon förlust eller skada, som du kan drabbas av på grund av dessa utomstående sidor eller resursers tillgänglighetsgrad eller det, att du har litat på informationens fullständighet, korrekthet samt existens, som framförts i dessa utomstående sidors eller resursers reklam, produkter eller övrigt material.
 19. Ändring av villkor
  1. Invesdor kan tidvis göra ändringar i de Allmänna villkoren eller Servicevillkoren. När sådana ändringar är genomförda, gör Invesdor den nya versionen av de Allmänna villkoren tillgänglig på sidan: https://home.invesdor.com/sv/terms-of-service och de nya Servicevillkoren finns tillgängliga för dig i den Service som villkoren gäller.
  2. Du förstår och godkänner, att genom användning av Servicen efter villkorsuppdateringar, anses det att du godkänt de nya villkoren.
 20. Allmänna rättsliga principer
  1. Ibland kan du, till följd av användningen av Servicen, få tillgång till andra tjänster, ladda ner programvara eller köpa produkter som tillhandahålls av en annan person eller ett företag. Dessa andra tjänster, program eller produkter kan vara föremål för olika villkor mellan dig och företaget eller personen i fråga. Om så är fallet påverkar Villkoren inte ditt juridiska förhållande med dessa andra företag eller privatpersoner.
  2. Om inte annat har avtalats, utgör Villkoren ett fullständigt avtal mellan dig och Invesdor samt reglerar din användning av Servicen. Villkoren ersätter till fullo alla motsvarande tidigare avtal mellan dig och Invesdor.
  3. Du godkänner, att Invesdor kan sända kundmeddelanden åt dig, medräknat meddelanden om ändringar i Villkoren, via mejl, telefon, post eller genom att bifoga ett meddelande till Servicen.
  4. Du godkänner, att ifall Invesdor inte använder eller verkställer någon av rättigheterna i Villkoren eller gällande lag, ska detta inte betraktas som ett formellt upphävande av Invesdors rättigheter och du är överens om att sådana rättigheter och rättsmedel kommer att finnas tillgängliga för Invesdor.
  5. Om en behörig domstol bestämmer att någon bestämmelse inom dessa Villkor är ogiltigt, kan bestämmelsen ifråga raderas från Villkoren, utan att detta påverka de övriga bestämmelserna i Villkoren. De resterande bestämmelserna i Villkoren förblir giltiga och verkställbara.
  6. Du bekräftar och godkänner att Invesdors dotterbolag och anknutna ombud anses vara förmånstagare av dessa Villkor och att sådana dotterbolag och anknutna ombud har rätt att förlita sig på en bestämmelse i Villkoren som ger dem rätt till att direkt tillämpar dessa villkor. Andra än dessa dotterbolag och anknutna ombud får inte vara som tredje part förmånstagare enligt Villkoren.
  7. På Villkoren samt på förhållandet mellan dig och Invesdor tillämpas Finsk lag, bortsett från bestämmelserna gällande val av tillämpbar lag. Du och Invesdor överenskommer, att alla dispyt och ärenden gällande Villkoren, avgörs i Finsk domstol i Helsingfors. Du godkänner, att Invesdor är, beroende av det ovannämnda, berättigad att ansöka om tillfälliga säkerhetsåtgärder (och motsvarande brådskande rättsåtgärder) inom vilket jurisdiktionsområde som helst.

Tilläggsvillkor - equity

Det här är en del av användarvillkoren för aktieinvestering, som måste accepteras för att kunna investera i aktier via Invesdors Service eller för att arrangera en emission i Onlineservicen. Det finns en sammanfattning i början av villkoren för användare med knappt om tid, men vi rekommenderar naturligtvis att bekanta sig med villkoren i sin helhet, så att Invesdors tjänster förstås på bästa möjliga sätt.

Sammanfattning:

Målföretag:

 • Försäkra dig om, att du är förmyndigad av det representerade företaget att i dess namn marknadsföra och genomföra finansieringsrundan i Servicen.
 • Du är obligerad att uppriktigt och ärligt ange all information berörande målföretaget, dess ställning och tidigare finansiering.
 • Du godkänner, att ändamålet med Servicen endast är att hjälpa dig med att finna passande Investerare. Juridiska förbindelser till finansieringsrundan bildas direkt mellan Målföretaget och Investeraren utanför Servicen.
 • Du verkställer finansieringsrundan noggrant och i enlighet med informationen du angivit i Servicen. Du är ensam obligerad att tillse lagenligheten med finansieringsrundan, det vill säga att den förvekligas enligt gällande lagstiftning, regler och övriga bestämmelser.
 • Du meddelar Invesdor om hur finansieringsrundan verkställs.

Investerare:

 • Du håller hemlig all konfidentiell information angiven av Målföretaget, och använder sådan sekretessbelagd information endast till att avgöra dina egna förutsättningar att delta i finansieringsrundan.
 • I vissa stater, förekommer juridiska skyldigheter anknutna till investerare. Det är på ditt ansvar att försäkra dig om att dessa uppfylls.
 • Du godkänner, att Servicens ändamål är att hjälpa dig med att finna optimala Målföretag. Juridiska förbindelser till finansieringsrundan bildas direkt mellan dig och Målföretaget utanför Servicen.
 • Ditt investeringsbeslut grundar sig endast på ditt eget omdöme och du ansvarar ensam för ditt beslut.

Invesdor Oy

Dessa allmänna villkor bestämmer hur du kan använda Invesdors webbplats på www.invesdor.com ("Onlineservice"). Villkoren fungerar också som allmänna avtalsvillkor och kompletterar övriga avtal med Invesdor gällande andra Invesdor-tjänster. Genom att använda webbplatsen eller andra tjänster accepterar du dessa villkor och godkänner att agera i enlighet med dem. De rättigheter och skyldigheter som följer av de allmänna villkoren tillämpas i all användning av onlinetjänsten och övriga tjänster

Tillämpningsordningen för villkoren gällande Equity är följande:

 1. Tilläggsvillkor: Equity
 2. Allmänna villkor

Vid en möjlig konflikt mellan villkoren prioriteras Tilläggsvillkor: equity framom de Allmänna villkoren.

För Invesdors förhållande till Målföretag gäller de mer detaljerade uppdragsspecifika villkoren framom alla användarvillkor.

 1.  Investeringsprocessen
  1. När din användarprofil är validerad, kan du investera eller upprätta en ansökan för en finansieringsrunda. Alla finansieringsrundor skapas av antingen en validerad företagsanvändare eller Invesdor, dess dotterbolag, anknutna ombud eller övrig samarbetspartner.
  2. Invesdor går igenom alla ansökningar för att ordna finansieringsrunda, kontrollerar materialet och målbolagets registrerings- och kreditinformation samt godkänner slutligen rundorna, som är aktiveringsdugliga. Invesdor genomför ingen verklig due diligence granskning till Målföretagen, utan snarast kontrollerar, att informationen Målföretagen angivit är korrekt och enhetligt med uppgifter som hämtats ur offentliga register, granskar företagets ägarstruktur, kontrollerar kredituppgifter, försäkrar, att det uppskattade priset på företaget ligger på motsvarande nivå som andra liknande företag inom samma branch och utvecklingsstadium samt tillser att information Målföretaget meddelat framstår trovärdigt, sanningsenligt och inte missledande. Invesdor identifierar även företagets representant.
  3. Invesdor granskar nödvändigtvis inte annat än materialet som berör själva finansieringsrundan, alltså t.ex. (dock inte begränsat till) länkar till utomstående webbsidor, social media och diskussioner som först på Investeringsforum, är inte godkända av Invesdor. Fatta alltså inte investeringsbeslut baserat på dessa uppgifter.
  4. Att Invesdor accepterat ett målföretag, betyder inte att Invesdor anser detta vara ett bra investeringsmål eller att Invesdor skulle rekommendera Målföretaget åt dig. Invesdor förlitar sig inte heller på att rundan kommer att lyckas och bär inte ansvaret, ifall Målföretaget inte uppfyller målen det ställt åt sig själv eller förövrigt misslyckas. Du fattar dina investeringsbeslut ensam och självständigt samt ansvarar fullt av konsekvenserna.
  5. Material över finansieringsrundor och övrig därtill anknutet material, publiceras endast av den orsaken att detta ska hjälpa dig att fatta investeringsbeslut. Vänligen använd inte informationen till andra ändamål. Ifall du förbryter mot denna skyldighet, kan du ställas inför ansvar över den skada du förorsakat (innefattande men inte begränsat till skada förorsakad Invesdors renommé eller affärsverksamhet).
  6. Då du bekantat dig med materialet gällande finansieringsrundan kan du göra din investering genom att klicka på knappen menad för detta ändamål i Servicen. Senast i det skede då du gör din fösta investering, är du tvungen att identifiera dig i vår Service, i enlighet med punkt 1.
  7. Du kan investera flera gånger i samma Målföretag med att genomgå investeringsprocessen på nytt ända till slutet. Identifieringsinformationen sparas som en del av din profil och investeringsprocessen fylls i på förhand med denna information i samband med din nästa investering.
 2. Investerare
  De specifika villkoren i denna punkt gäller dig, som använder Servicen som ”Investerare”.
  1. Investeraren förstår, godkänner och försäkrar följande:
  2. Investeraren bör hålla hemlig sådan konfidentiell information, som denne fått av Målföretaget samt använda den konfidentiella informationen endast till att överväga sitt deltagande i finansieringsrundan. 
  3. I vissa stater kan specifika rättsliga krav tillämpas på Investerarna. Investeraren ansvarar själv över att försäkra att dessa krav uppfylls. Sådana krav kan innefatta ett krav om att Investeraren måste vara en ”certifierad investerare”, ”själv-certifierad investerare” eller ”godkänd investerare”. Både Invesdor och Målföretaget kan kräva bevis av Investeraren, över att alla rättsliga förutsättningar uppfylls, men Invesdor är inte skyldig att kontrollera att sådana krav uppfylls.
  4. Investeraren är skyldig att läsa och vederbörligen engagera sig i eventuella avtal och åtaganden som krävs av Målföretaget i samband med investeringen samt att bekanta sig med både de allmänna investeringsrelaterade och målspecifika riskerna. Investeraren förstår att om flera språkversioner på materialet i finansieringsrundan har publicerats är den engelska versionen officiell och andra versioner inofficiella översättningar.
  5. Investeraren förstår, att en investering gjort genom Servicen, är ett rättsligt bindande avtal. Därmed, med att genomföra förbindelsen förstår Investeraren sin obligation att erlägga vederbörlig betalning samt förse den information som förutsätts. 
  6. Investeraren fattar investeringsbeslut enbart med stöd av sitt eget omdöme och ansvarar ensam för sitt beslut.
  7. Investeraren avstår från sin rätt till fordringskrav i anknytning till finansieringsrundan, i den mån vad som är möjligt enligt lag, regler och övriga bestämmelser, oberoende av orsaken.
 3. Målföretag 

  De specifika villkoren i denna punkt, gäller dig som använder Servicen som ett ”Målföretag”.

  1. Målföretaget förstår, godkänner och försäkrar följande:
  2. Målföretaget försäkrar, att det är berättigat och bemyndigat att marknadsföra och förverkliga finansieringsrundan med användning av Servicen.
  3. Målföretaget har ärligt angivit korrekt, noggrann och fullständig information berörande Målföretaget i allmänhet, dess ägarstruktur, ledargrupp, verksamhet, ekonomiskt status och tidigare finansiering, investeringsrisker samt finansieringsändamålet. Målföretaget försäkrar även, att materialet angående finansieringsrundan, framförd i Servicen, är enhetlig språkversioner emellan och uppfattar att vid möjliga motstridigheter, är den engelskspråkiga versionen den officiella.
  4. Målföretaget förbinder sig att öppet underrätta Invesdor om alla möjliga kreditstörningar, som berör företaget eller dess ledningsgrupp. Målföretaget förstår och accepterar att Invesdor inspekterar såväl Målföretagets som företagsledningens kredituppgifter från offentliga registren och har rätt att dra sig tillbaka från finansieringsrundan om det under inspektionen noteras några betalningsstörningar som Invesdor inte tidigare kände till. Målföretaget godkänner, att Rating Alfa Report från Asiakastieto, BIGNET kreditrapport eller annan liknande offentligt tillgänglig rapport kommer att publiceras i bifogade material angående finansieringsrundan.
  5. Målföreatget är medvetet om, att ändamålet med Servicen endas är att hjälpa Målföretaget att hitta rätt Investerare. Det slutliga rättsförhållandet angående finansieringsrundan uppstår direkt mellan Målföretaget och Investeraren utanför Servicen. 
  6. Målföretaget verkställer finansieringsrundan med omsorg och i enlighet med informationen Målföretaget publicerat i Servicen. Målföretaget erkänner, att det är ensamt ansvarigt för att rundan förverkligas i enlighet med gällande lag, regler och bestämmelser. Utan att begränsa det som nyligen sagts, om med stöd av lag, regler eller övriga bestämmelser uppkommer ett krav av att upprätta prospektus eller motsvarande, är det på Målföretagets ansvar, att försäkra att sådana rättsliga obligationer uppfylls samt att ansvara för alla bekostnader, som påförs på grund av att obligationerna uppfylls. Målföretaget är skyldigt, att meddela Invesdor om värdepapper som emitteras under det senaste året. Emissionen riktas till allmänheten i varje EES medlemsstat endast upp till den nationella monetära prospektgränsen.
  7. Målföretaget meddelar sanningsenligt om arrangerandet av finansieringsrundan och om den möjliga tidpunkten för avslutande av teckningstiden eller om mottagna investeringar efter att finansieringsrundan avslutats.
  8. Efter Finansieringsrundan bör Målföretaget upprätthålla aktieägarlista i Invesdors Ownersportal-service.
  9. Målföretaget är obligerat att kommunicera sin verksamhet till Investerarna genom Invesdor minst halvårsvis.
  10. Målföretaget avstår, i enlighet med vad som är möjligt från sin rätt att själv (eller på uppdrag av den juridiska person som representeras) framföra yrkanden gentemot Invesdor gällande Servicen eller dess Villkor direkt eller indirekt. 
 4. Allmänt om Aktier
  1. Genom Invesdors Onlineservice kan du teckna onoterade Målföretags aktier. Aktierna medför till sina ägare sedvanliga, i Målföretagets hemstat lagenliga aktieägarrättigheter, om inte undantagsvis övrigt uttryckligen meddelats i pitch-materialet gällande finansieringsrundan.
  2. Målföretaget fastställer själv aktievärdet och därmed även dess beräknade värde. Invesdor kan ge synpunkter på värderingen, men i slutändan är det alltid upp till Målföretaget. Invesdor kan vägra att organisera finansieringsrundan om värderingen är olämplig och av andra skäl.
  3. Aktierna är, i enlighet med stycke 6 nedan, överförbara på eftermarknaden. Med hänsyn till riskhanteringen är det värt att notera att eftermarknaden för onoterade aktier för närvarande är dåligt tillgänglig och det gör det svårare att likvidera aktierna jämfört med likvidation av aktier i noterade bolag. 
  4. Aktierna ska inte finnas i värdeandelssystemet såvida inte annat anges i pitchen. Investeraren och Målföretaget är inte berättigade att kräva ett aktiebrev i fysiskt format. 
 5. Aktieägaravtal
  1. En del av finansieringsrundorna har ett aktieägaravtal i bruk. Investeraren måste acceptera aktieägaravtalet för att delta i dessa rundor. Det nämns alltid i pitchen om det finns en aktieägaravtal i bruk. Avtalet är bifogat till pitchen och det accepteras vanligtvis som en del av investeringsprocessen. Om investeringen är avsedd att vara en gåva, kan aktieägarens överenskommelse inte undertecknas som en del av investeringsprocessen, men köparen av gåvan måste se till att ett aktieägaravtal med en giltig signatur levereras till Invesdor eller Målföretaget. Om Investeraren inte åtar sig avtalet i tid, är det möjligt att investeringen avbryts.
 6. Betalning av aktieutdelning
  1. Aktieutdelning är ensamt på Målföretagets ansvar. Invesdor svarar aldrig för betalningen av aktieutdelning.
  2. På betalning av aktieutdelning tillämpas den nationella aktiebolagslag eller annan lag berörande aktieutdelning, i den stat Målföretaget har sin hemvist.
  3. Som investerare bör du notera, att tillväxtföretag mer sällan betalar aktieutdelning. I allmänhet är det mer lönsamt att kanalisera gjord vinst på företagets tillväxt. 
 7. Överlåtbarhet samt villkor gällande transaktioner
  1. Aktierna är överlåtbara. Detta innebär, att man kan begå handel med aktierna på eftermarknader, det vill säga aktieägaren kan sälja sina aktier till en ny ägare. 
  2. Ibland kan överlåtbarheten begränsas av en samtyckesklausul eller en inlösenrätt från bolagets sida eller av förvärvarens skyldighet att ansluta sig till bolagets aktieägaravtal. Dessa möjliga begränsningar nämns alltid separat i pitchen.
  3. Efter att aktien överlåtits, upphör den tidigare ägarens rättigheter och skyldigheter till aktien, så som aktieutdelning samt deltagande i bolagsstämmor, och flyttas över till den nya ägaren.
  4. I samarbete med Privanet Securities, erbjuder Invesdor en eftermarknadsplats till omsättning av aktier. Denna eftermarknadsplats kallas för Invesdor-listan och uppehålls på Privanets vägnar. 
 8. Betalning av investeringen
  1. Att investera är ett bindande avtal att betala investeringen i enlighet med angivna instruktioner.
  2. Investeringen kan betalas via din nätbank omedelbart i samband med din investering, ifall Invesdor möjliggjort detta alternativ. De tillgängliga betalningsmetoderna beror på ditt geografiska läge.
  3. Investeringen kan även betalas med faktura. Förfallodagen för betalning av fakturan, är en vecka (sju dagar) från investeringsdagen eller rundans avslutningsdatum, beroende på vilkendera kommer först.
  4. Ifall investeringen inte betalas i tid, kan du lämnas utanför rundan.
  5. Investeringen måste betalas från ett konto som har namngivits efter den som gjort investeringen. Ifall betalningen sker från något annat konto, behövs en skild förklaring varför så har gjorts. Ifall Invesdor anser, att förklaringen inte är läsbar eller förövrigt anser att godkännandet av betalningen är behäftat med risker, kan investeringen återbetalas. Tillgångarna kan frysas för den tid då läget inspekteras, om det krävs av lagen eller myndigheterna i den situationen.
 9. Ändring av väsentliga emissionsvillkor
  1. Under finansieringsrundan finns möjligheten att förlänga teckningsperioden eller höja det maximala målet för investeringsintervallet. En annan typ av förändring i de väsentliga villkoren av emissionen ger Investeraren rätten att annullera sin investering inom sju dagar då meddelandet om ändringen skickades. Ändringarna informeras i pitchen och dessutom kommer informationen att skickas till den e-postadress som Investeraren har tillhandahållit i tjänsten, om inte investeraren har vägrat att få uppdateringsmeddelanden. Om annulleringen inte gjorts inom tidsfristen, kommer investeringen att förbli giltig. En investering som görs till en framgångsrikt avslutad runda återbetalas inte efter att rundan har stängt.
 10. Efter Investeringen
  1. Efter att du betalat investeringen, sparar Invesdor dina tillgångar på nedan beskrivet sätt tills finansieringsrundan har avslutats.
  2. Ifall minimimålet för finansieringsrundan nås, överförs de investerade tillgångarna till Målföretaget. Tillgångarna kan överföras före detta endast baserat på ett skriftligt mandat utfärdat av Investeraren.
  3. Om minimimålet inte nås, återbetalas tillgångarna åt Investerarna till de i Servicen angivna kontonumren. Investeraren och Målföretaget kan dock vara ense om att investeringen ska slutföras även om minimimålet inte uppnås.
  4. Invesdor förvarar inte värdepapper på Investerarnas vägnar.
 11. Förvaring av klientmedel
  1. Invesdor förvarar de investerade tillgångarna hos välkända kreditinstitut på klientmedelskonton, grundade endast för detta ändamål. Investeringstillgångarna lagras alltid separat från Invesdors egna medel och från Målföretagets egna medel. Invesdor förutsätter, att bankerna signerar okvitteringsavtal gällande klientmedelskonton.
  2. Klientmedel kan tillfälligt förvaras hos Invesdors betalningsförmedlingssamarbetspartners klientmedelskonton.
 12. Risker medförda av investering
  1. Tillväxtföretag är högriskinvesteringar. Vi rekommenderar, att du bekantar dig noggrant med vår fullständiga riskvarning före du genomför en högriskinvestering. Riskvarningen finner du här: home.invesdor.com/sv/risk-warning 

Tilläggsvillkor - Bond

Sammanfattning:

Målföretag:

   • Försäkra dig om, att du är förmyndigad av det representerade företaget att i dess namn marknadsföra och genomföra finansieringsrundan i Servicen.
   • Du är obligerad att uppriktigt och ärligt ange all information berörande målföretaget, dess ställning och tidigare finansiering.
   • Du accepterar, att ändamålet med Servicen endast är att hjälpa dig med att finna passande Investerare. Juridiska förbindelser till finansieringsrundan bildas direkt mellan Målföretaget och Investeraren utanför Servicen.
   • Du verkställer finansieringsrundan noggrant och i enlighet med informationen du angivit i Servicen. Du är ensam obligerad att tillse lagenligheten med finansieringsrundan, det vill säga att den förvekligas enligt gällande lagstiftning, regler och övriga bestämmelser.
   • Du meddelar Invesdor om hur finansieringsrundan verkställs.

Investerare:

   • Du håller hemlig all konfidentiell information angiven av Målföretaget, och använder sådan sekretessbelagd information endast till att avgöra dina egna förutsättningar att delta i finansieringsrundan.
   • I vissa stater, förekommer juridiska skyldigheter anknutna till investerare. Det är på ditt ansvar att försäkra dig om att dessa uppfylls.
   • Du godkänner, att Servicens ändamål är att hjälpa dig med att finna optimala Målföretag. Juridiska förbindelser till finansieringsrundan bildas direkt mellan dig och Målföretaget utanför Servicen.
   • Ditt investeringsbeslut grundar sig endast på ditt eget omdöme och du ansvarar ensam för ditt beslut.

Invesdor Oy

Dessa allmänna villkor bestämmer hur du kan använda Invesdors webbplats på www.invesdor.com ("Onlineservice"). Villkoren fungerar också som allmänna avtalsvillkor och kompletterar övriga avtal med Invesdor gällande andra Invesdor-tjänster. Genom att använda webbplatsen eller andra tjänster accepterar du dessa villkor och godkänner att agera i enlighet med dem. De rättigheter och skyldigheter som följer av de allmänna villkoren tillämpas i all användning av onlinetjänsten och övriga tjänster.

Tillämpningsordningen för villkoren gällande Bonder är följande:

1. Bond’s Special Terms

2. Additional Terms: Bonds

3. General Terms

Vid eventuella tvister, har Specialvillkor: Bond alltid företräde framom Tilläggsvillkor: Bond och Allmänna villkor. Tilläggsvillkor: Bond har däremot alltid företräde framom de Allmänna villkoren.

1. Investeringsprocessen
  1. När din användarprofil är validerad, kan du investera eller upprätta en ansökan för en finansieringsrunda. Alla finansieringsrundor skapas av antingen en validerad företagsanvändare eller Invesdor, dess dotterbolag, anknutna ombud eller övrig samarbetspartner. 
  2. Invesdor går igenom alla ansökningar för att ordna finansieringsrunda, kontrollerar materialet och målbolagets registrerings- och kreditinformation samt godkänner slutligen rundorna, som är aktiveringsdugliga. Invesdor genomför ingen verklig due diligence granskning till Målföretagen, utan snarast kontrollerar, att informationen Målföretagen angivit är korrekt och enhetligt med uppgifter som hämtats ur offentliga register, granskar företagets ägarstruktur, kontrollerar kredituppgifter, försäkrar, att det uppskattade priset på företaget ligger på motsvarande nivå som andra liknande företag inom samma branch och utvecklingsstadium samt tillser att information Målföretaget meddelat framstår trovärdigt, sanningsenligt och inte missledande. Invesdor identifierar även företagets representanter.
  3. Invesdor granskar nödvändigtvis inte annat än materialet som berör själv finansieringsrundan, alltså t.ex. (dock inte begränsat till) länkar till utomstående webbsidor, social media och diskussioner som först på Investeringsforum, är inte godkända av Invesdor. Fatta alltså inte investeringsbeslut, baserat på dessa uppgifter.
  4. Att Invesdor accepterat ett målföretag, betyder inte att Invesdor anser detta vara ett bra investeringsmål eller att Invesdor skulle rekommendera Målföretaget åt dig. Invesdor förlitar sig inte heller på att rundan kommer att lyckas och bär inte ansvaret, ifall Målföretaget inte uppfyller målen det ställt åt sig själv eller förövrigt misslyckas. Du fattar dina investeringsbeslut ensam och självständigt samt ansvarar fullt av konsekvenserna.
  5. Material över finansieringsrundor och övrig därtill anknutet material, publiceras endast av den orsaken att detta ska hjälpa dig att fatta investeringsbeslut. Vänligen använd inte informationen till andra ändamål. Ifall du förbryter mot denna skyldighet, kan du ställas inför ansvar över den skada du förorsakat (innefattande men inte begränsat till skada förorsakad Invesdors renommé eller affärsverksamhet).
  6. Då du bekantat dig med materialet gällande finansieringsrundan kan du göra din investering genom att klicka på knappen, menad för detta ändamål i Servicen. Senast i det skede då du gör din fösta investering är du tvungen att identifiera dig i vår Service, i enlighet med punkt 1.
  7. Du kan investera flera gånger i samma Målföretag med att genomgå investeringsprocessen på nytt ända till slutet. Identifieringsinformationen sparas som en del av din profil och investeringsprocessen fylls i på förhand med denna information i samband med din nästa investering.
 • Investerare
  1. De specifika villkoren i  denna punkt gäller dig, som använder Servicen som ”Investerare”. Investeraren förstår, godkänner och försäkrar följande:
  2. Investeraren bör hålla hemlig sådan konfidentiell information, som denne fått av Målföretaget samt använda den konfidentiella informationen endast till att överväga deltagandet i finansieringsrundan.
  3. I vissa stater kan specifika rättsliga krav tillämpas på Investerarna. Investeraren ansvarar själv över att försäkra att dessa krav uppfylls. Sådana krav kan innefatta ett krav om att Investeraren måste vara en ”certifierad investerare”, ”själv-certifierad investerare” eller ”godkänd investerare”. Både Invesdor och Målföretaget kan kräva bevis av Investeraren, över att alla rättsliga förutsättningar uppfylls, med Invesdor är inte skyldig att kontrollera att sådana krav uppfylls.
  4. Investeraren är medveten om, att Servicens uppgift endast är att underlätta Investeraren att hitta passande Målföretag. Rättsliga förbindelser uppstår utanför Servicen, direkt mellan Investeraren och Målföretaget. Investeraren är ansvarig över att läsa och ändamålsenligt förbinda sig med Målföretagets möjliga avtal och förbindelser som framförs i samband med rundan, samt bekanta sig med riskerna anknutna till investeringsverksamhet i allmänhet och mer specifik i Målföretaget.
  5. Investeraren förstår, att en investering gjort genom Servicen, är ett rättsligt bindande avtal. Därmed, med att genomföra förbindelsen förstår Investeraren sin obligation att erlägga vederbörlig betalning samt förse den information som förutsätts.
  6. Investeraren fattar investeringsbeslut enbart med stöd av sitt eget omdöme och ansvara ensam för sitt beslut.
  7. Investeraren avstår från sin rätt till fordringskrav i anknytning till finansieringsrundan, i den mån vad som är möjligt enligt lag, regler och övriga bestämmelser, oberoende av orsaken.
 • Målföretag
  1. De specifika villkoren i punkt 3, gäller dig som använder Servicen som ett ”Målföretag”. Målföretaget förstår, godkänner och försäkrar följande:
  2. Målföretaget försäkrar, att det är berättigat och bemyndigat att marknadsföra och förverkliga finansieringsrundan med användning av Servicen. 
  3. Målföretaget har ärligt angivit korrekt, noggrann och fullständig information berörande Målföretaget i allmänhet, dess ägarstruktur, ledargrupp, verksamhet, ekonomiskt status och tidigare finansiering, investeringsrisker samt finansieringsändamålet. Målföretaget försäkrar även, att materialet angående finansieringsrundan, framförd i Servicen, är enhetligt språkversioner emellan och uppfattar att vid möjliga motstridigheter, är den engelskspråkiga versionen den officiella. 
  4. Målföretaget förbinder sig att öppet underrätta Invesdor om alla möjliga kreditstörningar, som berör företaget eller dess ledningsgrupp. Målföretaget förstår och accepterar att Invesdor inspekterar såväl Målföretagets som företagsledningens kredituppgifter från offentliga registren och har rätt att dra sig tillbaka från finansieringsrundan om et under inspektionen noteras några betalningsstörningar som Invesdor inte tidigare kände till. Målföretaget godkänner, att Rating Alfa Report från Asiakastieto, BIGNET kreditrapport eller annan liknande offentligt tillgänglig rapport kommer att publiceras i bifogade material angående finansieringsrundan.
  5. Målföretaget är medvetet om, att ändamålet med Servicen endas är att hjälpa Målföretaget med att hitta rätt Investerare. Det slutliga rättsförhållandet angående finansieringsrundan uppstår direkt mellan Målföretaget och Investeraren utanför Servicen. 
  6. Målföretaget verkställer finansieringsrundan med omsorg och i enlighet med informationen Målföretaget publicerat i Servicen. Målföretaget erkänner, att det är ensamt ansvarigt för att rundan förverkligas i enlighet med gällande lag, regler och bestämmelser. Utan att begränsa det som nyligen sagts, om med stöd av lag, regler eller övriga bestämmelser uppkommer ett krav av att upprätta prospektus eller motsvarande, är det på Målföretagets ansvar, att försäkra att sådana rättsliga obligationer uppfylls samt att ansvara för alla bekostnader, som påförs på grund av att obligationerna uppfylls. Målföretaget är skyldigt, att meddela Invesdor om värdepapper som emitteras under det senaste året. 
  7. Målföretaget meddelar sanningsenligt om arrangerandet av finansieringsrundan och om den möjliga tidpunkten för avslutande av teckningstiden eller om mottagna investeringar efter att finansieringsrundan avslutats. 
  8. Målföretaget avstår, i enlighet med vad som är möjligt, från sin rätt att själv (eller på uppdrag av den juridiska person som representeras) framföra yrkanden gentemot Invesdor gällande Servicen eller dess Villkor direkt eller indirekt. 
 • Allmänt om Masslån
  1. Masslån är ett säkerhetsfritt låneinstrument. Investeraren lånar valbar summa till en bestämd tid, mot viss bestämd dividend åt Målföretaget.
  2. Kvotvärdet för varje Masslån är 100 euro och Masslån ska tecknas minst fem åt gången.
  3. Räntan på Masslånet är marknadsbestämd i enlighet med vad som stiftas i punkt 6.
  4. Crowdbond är överförbart i enlighet med vad som senare stadgas i punkt 6.
  5. Masslån kan vara ett vanligt masslån (”Masslån”, även olika former av Masslån hänvisas till med termen ”Masslån”), Crowdbond (”Crowdbond” är ett masslån, där låntetagaren fyller vissa specialkriterier) eller senare i punkt 8 definierade konvertibla skuldebrev.
  6. Masslån är inte ett traditionellt masskuldebrevslån. Masslån återfinns inte i värdeandelssystemet och de förekommer inte i fysisk form.
 •  Lånetiden
  1. Med lånetid menas den tidsperiod, under vilken Målföretaget lånar de investerade tillgångarna från Investeraren. Efter lånetiden är Målföretaget förpliktigat att återbetala det lånade kapitalet åt Investeraren.
  2. Målföretaget kan fastställa lånetiden från ett halvt år till sex år. För vissa Målföretag har även kortare lånetider godkänts. För att försäkra lånetiden, lönar det sig för Investeraren att bekanta sig med Masslånets Specialvillkor, som förekommer i finansieringsrundans materialbilagor.
  3. Invesdor ansvarar aldrig för Målföretagets betalningsförmåga. Ifall Målföreatget inte klarar av att återbetala lånekapitalet åt Investeraren, kan Investeraren ej heller indriva detta från Invesdor. 
 • Fastställandet av ränta och betalning
  1. Masslånets ränta fastställs marknadsspecifikt. Vid skapandet av pitchen, väljer Målföretaget en ränteprocent, vilken företaget är villig att godkänna som maximalränta för lånet. Under investeringsprocessen väljer Investeraren den summa, denne vill låna till Målföretaget samt den önskade räntesatsen för lånet. Erbjudandet kan högst vara maximiräntan, Målföretaget anmält.
  2. Genom att ange ett anbud, är du förpliktigad att låna kapitalet åt Målföretaget med dessa villkor och räntesats. Du kan när som helst ändra ditt erbjudande, men endast till Målföretaget förmånligare håll. Ett högre anbud kan bara ges genom att göra en ny investering, men även i dessa fall är du ändå bunden till ditt tidigare erbjudande.
  3. Investeringarna listas till Servicen i enlighet med Investerarnas ränteanbudsordning. Efter att finansieringsrundan avslutats, väljer Målföretaget vilka investeringar accepteras med till finansieringsrundan. För alla investeringar, som tagits med till rundan, gäller samma ränta: högsta, av Målföretaget godkända, ränteerbjudande.
  4. Målföretaget kan godkänna vilken ränta som helst, så länge den sammanlagda summan rymmer inom intervallet för finansieringsrundan.
  5. Räntan betalas med halvårsmellanrum till dåvarande Masslånsägare. Räntan betalas under hela låneperioden och sista räntebetalningen sker i samband med återbetalning av kapitalet. Betalningen är på Målföretagets ansvar och Invesdor ansvarar aldrig för betalning av räntor. Investeraren är skyldig att meddela åt Målföretaget om ändringar i den nödvändiga betalningsinformationen.
 • Överförbarhet och transaktionsvillkor
  1. Masslånen är överlåtbara. Detta betyder, att man kan begå handel med dessa på eftermarknader, alltså, Masslånets ägare kan sälja Masslånet till en ny ägare.
  2. Efter att Masslånen överlåtits, upphör den före detta ägarens rättigheter, så som rätt till ränta och återbetalning, och flyttas över till den nya ägaren. Försenade räntebelopp samt den slutliga återbetalningen, erläggs åt den person, i vars ägo Masslånet för närvarande är. Masslån fungerar således liknande som masskuldebrev.
  3. Privanet Securities eller annan motsvarande partner kan möjliggöra en eftermarknadsplats för omsättning av Masslån. Denna eftermarknadsplats kallas för Invesdor-listan, och den uppehålls av Privanet eller annan samarbetspartner. 
 • Konvertibla skuldebrev
  1. Villkoren i detta stycke gäller enbart tillfällen, där det i emissionsmaterialet meddelas att Masslånet fungerar som ett Konvertibelt skuldebrev. Detta stycke gäller inte vanliga Masslån.
  2. Efter att lånetiden slutat, måste Målföretaget betala skulden åt ägaren av Konvertibelt skuldebrev. Alternativt, istället för återbetalning av lånekapitalet, kan Masslånets ägare bestämma i slutet av låneperioden att byta ut skuldebrevet mot ett visst antal av Målföretagets aktier.
  3. Räntebetalningen sker, oberoende av Konvertibel skuldebrevs natur, i enlighet med stycke 6.
  4. Mer specifika villkor gällande Konvertibla skuldebrev definieras i Specialvillkoren över Masslån, som återfinns i bilagorna till emissionsmaterialet. 
 • Betalning av investeringen
  1. Att investera är ett bindande avtal att betala investeringen i enlighet med angivna instruktioner.
  2. Investeringen kan betalas via din nätbank omedelbart i samband med din investering, ifall Invesdor möjliggjort detta alternativ.
  3. Investeringen kan även betalas med faktura. Förfallodagen för betalning av fakturan, är en vecka från investeringsdagen eller rundans avslutningsdatum, beroende på vilkendera kommer först.
  4. Ifall investeringen inte betalas i tid, kan du lämnas utanför rundan.
  5. Investeringen måste betalas från ett konto som har namngivits efter den som gjort investeringen. Ifall betalningen sker från något annat konto, behövs en skild förklaring varför så har gjorts. Ifall Invesdor anser, att förklaringen inte är läsbar eller förövrigt anser att godkännandet av betalningen är behäftat med risker, kan investeringen återbetalas.
 •  Efter Investeringen
  1. Efter att du betalat investeringen, sparar Invesdor dina tillgångar på nedan beskrivet sätt tills finansieringsrundan har avslutats.
  2. Ifall minimimålet för finansieringsrundan nås, överförs de investerade tillgångarna till Målföretaget.
  3. Om minimimålet inte nås, återbetalas tillgångarna åt Investerarna till de i Servicen angivna kontonumren.
  4. I situationer, då minimimålet inte nås, kan Investeraren och Målföretaget avtala sinsemellan om att investeraren genomförs oberoende.
  5. Invesdor förvarar inte värdepapper till Investerarnas räkning.
 • Förvaring av klientmedel
  1. Invesdor förvarar de investerade tillgångarna hos välkända kreditinstitut på klientmedelskonton, grundade endast för detta ändamål. Invesdor förutsätter, att bankerna signerar okvitteringsavtal gällande klientmedelskonton.
  2. Klientmedel kan tillfälligt förvaras hos Invesdors betalningsförmedlingssammanbetsparters klientmedelskonton.
 •  Risker medförda av investering
  1. Vi rekommenderar, att du bekantar dig noggrant med vår fullständiga riskvarning före du genomför en högriskinvestering. Riskvarningen finner du här: home.invesdor.com/sv/risk-warning 

Användningsvillkor för Ownersportal servicen

Avtalets ändamål

 1. Med dessa användningsvillkor beskrivs villkoren till programvaran (Ownersportal) för aktieförteckningen samt dess uppehållande. Invesdor Services Oy (Tjänsteleverantör) erbjuder till Bolaget programvaran ifråga samt till den relaterad service.

 2. Tjänsteleverantörens ansvar
  1. Tjänsteleverantören förbinder sig till att upprätthålla aktie- samt aktieägarförteckningarna på ett pålitligt och omsorgsfullt sätt.
  2. Tjänsteleverantören förbinder sig till att hålla de uppdaterade aktie- och aktieägarförteckningarna Bolaget till handa, så att Bolaget när som helst kan ladda ner förteckningarna till dess egen dator.
  3. Tjänsteleverantören förbinder sig till att överlåta en kopia av aktie- och aktieägarförteckningen till utomstående, då detta har skilt avtalats eller aktiebolagslagen så förutsätter. Vidare, kan skilt avtalas om att Tjänsteleverantören kan överlåta Bolagets ägarinformation till parter, som genomför handel med Bolagets aktier eller erbjuder en eftermarknadsplats åt aktierna.
  4. Tjänsteleverantören förbinder sig till att göra en anmälan till Dataombudsmannen om upprätthållande av ett register.
  5. Bolagets styrelse ansvarar i sista hand för aktualiteten och fullständigheten av aktie- och aktieägarregistret. Tjänsteleverantören förbinder sig till att erbjuda Bolaget eller en bemyndigad representant, access till Bolagets aktie- och aktieägarregister för att kunna uppdatera uppgifterna. Tilläggsvis kan Tjänsteleverantören, på uppdrag av Bolaget, genomföra uppdateringarna på Bolagets vägnar. Ifall Tjänsteleverantören genomför uppdateringarna i aktie- och aktieägarregistret istället för Bolaget, faktureras en serviceavgift i enlighet med serviceprislistan.
  6. Tjänsteleverantören strävar till att identifiera de av Bolaget ägare, vilka redan återfinns i Tjänsteleverantörens system, så att inte samma investerare registreras med flera ägaruppgifter (”duplikat”).Tjänsteleverantörens skulder och ansvar
 3. Bolagets ansvar
  1. Bolaget förbinder sig till att leverera aktuella aktie- och aktieägarförteckningar till Tjänsteleverantören. Efter överlåtandet förbinder sig Bolaget att godkänna aktie- och aktieägarförteckningen i den form de införts i systemet, efter överlåtandet.
  2. Bolaget eller dess bemyndigade representant förbinder sig till att leverera till Tjänsteleverantörens kännedom, alla laga fång eller övriga ändringar, som kan påverka aktie- och aktieägarförteckningen.
  3. Bolaget förbinder sig att vid behov meddela åt alla aktieägare, som begär information från aktieboken, att denna information återfinns i Tjänsteleverantörens system. Bolaget förbinder sig även till att vid behov förmyndiga Tjänsteleverantören eller en av Tjänsteleverantören meddelad representant, att signera i Bolagets namn, dokument som motsvarar aktieboken.
  4. För klarhetens skull konstateras, att oberoende av detta avtal, ansvara Bolagets styrelse fortsättningsvis över aktie- och aktieägarförteckningens förhållande till tredje part.
 4. Aktieägarnas ansvar
  1. Aktieägaren, som är tecknad i aktie- och aktieägarförteckningarna i Ownersportalen, förbinder sig till att uppdatera ändringar i sina personuppgifter till Bolaget. Ifall aktieägaren har andelar i olika företag, bör ändringarna anmälas skilt år varje företag.
  2. Då aktieägarens aktier eller en del av dem, överlåtes till en annan ägare, förbinder aktieägaren sig även till att anmäla detta åt Bolaget.
 5. Undantag
  1. Tjänsteleverantörens ansvar omfattar inte de fall, där felaktig information har levererats åt Tjänsteleverantören på Bolagets eller dess representants vägnar. Detta undantag omfattar även fall, där misstag eller fel förekommer i en av Bolaget redan godkända aktieförteckning i samband med överlåtelse.
  2. Vid tillkännagivande av förändringar i bolagets aktier anses det vara tillräckligt för aktieägaren att göra ändringar i bolagets uppgifter. Tjänsteleverantörens ansvar omfattar således inte situationer, där aktieägaren anmält om ändringarna till Bolaget, som försummat att vidarebefordra informationen, ej heller situationer, där aktieägaren har försummat att sin skyldighet att anmäla Bolaget om ändringarna. 
 6. Uppdatering av kontaktuppgifter
  1. Uppdatering av aktieägarnas kontaktuppgifter i Ownersportalen sker alltid av den berörda Aktieägaren eller av Tjänsteleverantören. Detta ska säkerställa att en aktieägares information är densamma i alla andra aktie- och aktieägarregister som Tjänsteleverantören håller för andra företag som aktieägaren kan ha innehav i och att varje aktieägare endast har ett användarnamn i Tjänsteleverantörens system.
 7. Pris och betalningsvillkor
  1. Bolaget förbinder sig till att i enlighet med Ownersportal-avtalet betala en skild överenskommen avgift. Till prisen tilläggs den för närvarande gällande mervärdesskatten.
  2. Användningen av servicen är gratis för aktieägarna.
  3. Tjänsteleverantören är berättigad att ändra prisen. För Bolaget träder prisändringarna i kraft från och med följande kalenderår. Tjänsteleverantören förbinder sig till att meddela om prisändringar minst en månad före prisen träder i kraft. Vid prisändring, har Bolaget rätt att säga upp avtalet före nästa kalenderår med en 30 dagars uppsägningstid, från och med den dagen Bolaget fick kunskap om prisändringen. 
 8. Avtalets räckvidd
  1. Bortsett från vad som beskrivits i punkt 7, kan Bolaget och Tjänsteleverantören säga upp detta avtal antingen då Bolagets emitterade aktier överförs till ett värdeandelssystem som upprätthålls av en värdepapperscentral med tillbörligt verksamhetstillstånd eller alternativt med en 30 dagars uppsägningstid. Vid överförande till värdeandelssystem, upphör avtalet från och med början av följande kalendermånad. Om det vid uppsägningsstunden återstår ofakturerade månader, förbinder sig Bolaget att betala servicen till stunden för uppsägning.
  2. Då avtalet upphör, förbinder sig Tjänsteleverantören till att sända de aktuella aktie- och aktieägarförteckningarna åt Bolaget.
  3. En aktieägare kan inte säga upp Ownersportalavtalet. Aktieägarna är bundna av den finska aktiebolagslagens skyldigheter gentemot bolaget.
 9. Övriga bestämmelser
  1. Tjänsteleverantören kan överföra avtalet till sitt moderbolag Invesdor Ab (Organisationsnummer: 2468896-2) när som helst utan att skilt meddela om detta till Bolaget eller Bolagets aktieägare.