Invesdor startade sin verksamhet år 2012 och började med investeringsbaserad crowdfunding. Vi har sedan dess vuxit ur ramarna <1M€ finansieringsrundor (definieras av Europeiska komission) och bedriver verksamhet med verksamhetstillstånd för kreditinstitut som går under värdepappersmarknadsdirektiv (MiFID) inom EU. Tillstånd beviljas av Finansinspektionen. Crowdfunding kommer alltid att vara nära vårta hjärtan.

Crowdfunding kallas även gräsrotsfinansiering och är ett mångfacetterat begrepp vilket hänvisar till många olika former av kapitalanskaffning. Därav anses ordet crowdfunding vara ett aningen svårt begrepp. Denna sida är vårt försök att belysa ämnet en aning. 

Vad är crowdfunding?

Med Crowdfunding avses ett modernt fenomen vilket innebär ett förfarande för entreprenörer att anskaffa kapital till sin verksamhet, vanligtvis via internetbaserade plattformar.  Merriam-Websters ordbok  definierar ordet crowdfunding som sättet att anskaffa kapital, vanligtvis via internetbaserade plattformar, från en stor mängd finansiärer i syfte att finansiera ett specifikt ändamål.

Crowdfunding kan beskrivas som en del av det vidare begreppet crowdsourcing, vilket är en mer allmän beskrivning för hur man via internet (den stora massan) kan förse sig med service, idéer och innehåll.

Dessa tre huvudbegrepp definierar kärnan i crowdfunding:

 1. Investeringar kommer från en bredare grupp människor ('the crowd')

 2. Den genomsnittliga investeringen är relativt liten (från hundra euro till några tusen euro)

 3. Investering och kapitalanskaffning sker på nätet.

Olika former av crowdfunding

Trots att alla former av crowdfunding byggs upp kring de tre huvudbegreppen ovan, är termen rätt nyckfull och kan användas för att beskriva väldigt olika former av kapitalanskaffning.

Allmännt ses det finnas fyra former av crowdfunding:

The four types of crowdfunding

Emissions- och obligationsbaserad crowdfunding utformar tillsammans begreppet investeringsbaserad crowdfunding. Vid kampanjer av detta slag är bolaget som söker finansiering oftast ett aktiebolag. Bolaget ger investerare andelar i företaget i utbytre mot finansiella medel, då det är frågan om emissionsbaserad crowdfunding. Då det i sin tur är frågan om obligationsbaserad crowdfunding ges investeraren skuldebrev motsvarande värdet av det investerade kapitalet. Ur den kapital-givande individens perspektiv är dessa kapitalanskaffnings-kampanjer investeringar. Det innebär en risk att förlora det investerade kapitalet, samtidigt är det en chans att göra vinst. Emissions- och obligationsbaserad crowdfunding lämpar sig utmärkt för företag som redan har en omsättning och söker kapital för tillväxt. Vi på Invesdor koncentrerar oss enbart på emissions- och obligationsbaserad crowdfunding.

Belöningsbaserad rowdfunding (reward based crowdfunding) kan lättast jämföras med förhandsförsäljning.  I crowdfunding baserad på belöning marknadsförs och säljs produkten eller tjänsten som skall lanseras, innan den lanserats på marknaden. Investeraren kan med andra ord förhandsköpa produkten eller tjänsten. Alternativt ges investeraren nån annan form av kompensation för det investerade kapitalet. Investeraren löper samma risk att förlora sin investering som i alla andra former av crowdfunding. På grund av detta kan man kalla denna form av crowdfunding till ett konsumerings- eller skuldebrevslån då det anskaffade kapitalet inte är en långfristig investering i sig.Belöningsbaserad crowdfunding passar sig bäst till bolag som inte ännu har en omsättning och söker finansiering för att lansera sin produkt eller tjänst.

Välgörenhetsorganisationer i sin tur använder sig ofta av donationsbaserad crowdfunding. Då det är frågan om en donation gör personen som förser organisationen med kapital, ingen vinst och får inga förmåner. Denna form av crowdfunding söks ofta av privatpersoner för att samla in kapital till en ideell organisation eller ett särskilt välgörenhetsmål. Mottagaren till kapitalet är oftast en privatperson eller små välgörenhetsorganisationer.

Kapitalanskaffnings kampanjer som inte bygger på digital crowdfunding använder sig av den stora massans kraft utan att vara online. Dessa kan studvis även, vilseledande nog, kallas crowdfunding. Till denna form av kapitalanskaffning räknas insamling på gatan, via brev, annonser i lokala tidningar eller direkta samtal till potentiella donatorer där målet för kapitalanskaffningen nämns enskilt så som exempelvis finansiering till Frihetsgudinnans piedestal. I denna form av kapitalanskaffning saknas alltså synlighet på nätet totalt. Online närvaron har kommit att vara den mest centrala biten av modern crowdfunding då det möjliggör marknadsöring och kommunikation till mycket förmånligare pris och är mycket smidigare. Samtidigt förser onlinenärvaron möjligheten för investerare världen över att delta i kampanjen.

 

Digital finansiering och crowdfunding

Då vi pratar om crowdfunding syftar vi allmänt på 'finansiering från den stora massan' och förbiser banker och de mer traditionella aktörerna inom finansieringsbranschen. Aktörer som arrangerar finansieringsrundor, så som Invesdor, nöjer sig inte med att förmedla enbart crowdfunding. Crowdfunding kampanjer är i verkligheten bara en del av vad företag som upprätthåller plattformer för digital finansiering gör.

Plattformer för andelsbaserad crowfunding används även av bolag som vill introducera sig i börsen (”IPO” eng. initial public offering), vid börsnoterade emissioner samt vid privata transaktioner. Med privata transaktioner avses exempelvis finansieringsrundor med businessänglar som också kallas ängelinvesterare. Plattformen fungerar som ett digitalt verktyg under alla olika processer inom digital finansiering.

Invesdor är så mycket mer än bara en arrangör för crowdfunding. Vi har klassat våra huvudsakliga funktioner på följande vis:

 

1. Digitalt finansieringsverktyg

Bolag kan spara tid genom att använda sig av Invesdors plattform för att skaffa sig fnanisering från redan bekanta investerare, det egna nätverket eller av businessänglar.

På detta vis kan bolaget använda sig av alla tillgängliga stödfunktioner utan att ge sig in på en ny finansieringsrunda. Bolag som följer denna form får följande fördelar:

 • Tillgång till en redan känd plattform och genom Invesdors kvalificeringskrav även mera trovärdighet i investerares ögon.
 • En utformad process, dokumentbotten och personlig service. På grund av detta sparar alla tid och resurser.
 • Finansieringsrundor slutförs mer effektivt då processen har gjorts klar och enkel
 • Kalificeringskraven förebygger opålitliga investerare

2. Crowdfunding (gräsrotsfinansiering): mini-IPO

Den traditionella formen för emissionsbaserade investeringsrundor. Här kombineras fördelarna med en digital investerings-plattform och möjligheten att vända sig till även privata investerare. En crowdfunding-kampanj är på många sätt en mini-IPO.

Crowdfunding erbjuder utöver fördelarna med en digital plattform även

 • Synlighet via alla Invesdors kanaler, samt även synlighet i media via en öppen finansieringsrunda.
 • Gruppens kraft. Ett stort antal hängivna andlesägare är ett utmärkt marknadsföringsverktyg. Andelsägare kan rekommendera dina varor eller tjänster till sina egna kunder samt delta med sitt eget kunnande.

3. Ett noteringsställe med många banker

I samband med börsintroduktion och andra finansieringstransaktioner väljs traditionellt en bank eller ett värdepappersbolag för att handskas med investerares värdepapper. Banker tillåter dock sällan andra än bankens egna kunder möjligheten att göra investeringar eller transkationer via bankens kanaler. En plattform för crowdfunding är ett smidigt alternativ för alla investerare, oberoende i vilken bank de är kunder. Genom att använda plattformen kan ett redan börsnoterat bolag eller ett bolag som överväger börsintroduktion få tillgång till följande fördelar.

 • En kanal för notering till investerare oberoende av bank.
 • Specialisering innom marknadsföring samt hantering av noterade andelar garanterar en lätt börda vad kommer till administration.
 • Marknadsföring på ett brett spektrum samt tillgång till privata investerare. 

Varför välja crowdfunding?

Skälen varierar beroende på vilken form av crowdfunding det är fråga om, vi har format listan nedan på basis av investeringar gjorda via Invesdor (emissions- och obligationsbaserad crowdfunding).

 

Why companies choose equity crowdfunding

Skäl 1: Finansiering

Detta skäl förklarar sig själv. Skälet för crowdfunding är för alla bolag det samma, kapitalanskaffning. Detta förklarar dock inte varför man valt crowdfunding över andra alternativ för finanisering.

Skäl 2: Branding

Detta är skillnaden mellan kapital anskaffat via crowdfunding och de mer traditionella verktygen för kapitalanskaffning. Om kampanjen är planerad och välutförd, är detta ett startkt verktyg för synlighet och brandmedvetenhet –  fördelar de traditionella finansieringsalternativen inte kan leverera.

Skäl 3: Hängivna kunder

Den 'stora massan' innebär inte enbart en opersonlig massa som inte känner till bolagets finanser. Alla bolag har sin egen massa, nämligen dess kunder. Om bolagets produkt eller tjänster är av hög kvalitet vill man gärna investera i bolaget. Nöjda kunder rekommenderar i allmänhet produkter eller tjänster i sitt eget nätverk, men är kunden en andelsägare är den ännu mer benägen att rekommendera, då den nyttar av det själv.

Skäl 4: Validering på marknaden

I belöningsbaserad crowdfunding är det viktigt att valideras på marknaden. Jämfört med emissions- och obligationsbaserad crowdfunding är detta en bättre metod för bolag som inte ännu har omsättning eller har lanserat sin produkt eller tjänst på marknaden. Grundgörande logiken bakom detta är att potentiella investerare eller konsumenter ser bolaget på diverse marknadsföringskanaler och röstar på dig med sin plånbok. Att vara validerad ger trovärdighet. Ibland kommer det bästa resultatet genom god feedback.

Skäl 5: Förberedelser för börsintroduktion

Då ett bolag riktat in sig på börsintroduktion bör det redan finnas en riklig mängd andelsägare. Många marknadsställen ställer krav på att minst 100 (etthundra) andelsägare bör finnas. Detta för att säkerställa att andelarna har god likviditet efter börsnotering. Om kamratkretsen inte är så stor, kan man skaffa sig andelsägare genom crowdfunding.  För att beskriva dessa projekt används ofta termen pre-IPO (aktieemission innan den egentliga börsintroduktionen). Med andra ord allokeras nya andelar för att ha mera andelsägare i sitt bolag inför börsnotering.

Skäl 6: Stäget in på en ny marknad

Att bege sig in på en ny marknad kräver i allmänhet finansiering, ofta görs stora satsningar på marknadsföring och försäljningsarbete. Via crowdfunding kan bolaget kombinera finansiering och marknadsföring. Genom att rikta sin finansieringskampanj till kommande målgrupper och målmarknader kan bolaget få andelsägare även internationellt. Dessa andelsägare fungerar samtidigt som brandambassadörer och informerar gärna även sina egna kunder och sitt nätverk om produkter och tjänster, detta ökar samtidigt på omsättningen. 

För vem lämpar sig crowdfunding?

Olika former av crowdfunding kan vara fördelaktigt för många bolag i olika stadier av sin tillväxt. Nystartade bolag som saknar omsättning kan testa sitt marknadsvärde med hjälp av belöningsbaserad crowdfunding. Samtidigt får bolaget ut information om sin produkt eller tjänst samt möjliga förhandsbeställningar. Då företagsverksamheten stabiliserats och omsättningen tilltar, är det dags att ta steget som kräver främmande kapital. Denna fas är passande för emissions- och obligationsbaserad crowdfunding. Detta utförs vanligtvis som en ”A-seriens” finaniseringsrunda, men det allokeras även andelar i såddstadiet via plattformer för andelsbaserad crowdfunding. Bolag kan använda plattformen för crowdfunding som ett administartivt verktyg under hela sin livscykel.

Ur ’den stora massans’ synvinkel är belöningsbaserad crowdfunding samma som ett förhadnsköp, alltså konsumering. Däremot ses emissions- och oblligationsbaserad crowdfunding som en investering. Konsumering och investering är naturligtvis helt olika koncept, men båda innebär en risk för investeraren. Risken vid förhandsköp är att investeraren inte får sin produkt eller tjänst. Risken i samband med investering är att investeraren går miste om sitt kapital

I alla former av crowdfunding klassas investeringen som högrisk. Skälet till detta ligger i att investeringen görs i ett relativt tidigt stadie då bolaget har en liten, eller helt saknar omsättning, och därmed löper en stor risk att gå i konkurs. Företag i tillväxtstadiet utbetalar väldigt sällan andelar. I och med att bolagen är onoterade i denna fas, har andelar dålig likviditet. Risken minskar en aning då bolaget gör en börsintroduktionsrunda, börsnoterade andelar anses vara vanliga investeringsinstrument. Investerare bör alltid överväga noggrant och ansvarsfullt hur och i vad de placerar sitt kapital.

Donationsbaserad crowdfunding lämpar sig bäst till små projekt, privatpersoner och till välgörenhetsorganisationer. Företag bör koncentrera sig på belönings-, emissions samt obligationsbaserad crowdfunding. Om en investerare vill donera till ett gott ändamål, lönar det sig att bekanta sig med webbsidor ämnade för detta. 

Hur fungerar crowdfunding?

Det lönar sig att se plattformen för crowdfunding som en marknadsplats online. På denna marknadsplats finns det många olika produkter att köpa. Om man pratar om belöningsbaserad crowdfunding, är det fråga om ett förhandsköp av en fysisk produkt, service eller annan motsvarande nytta. Om man pratar om andelsbaserad crowdfunding syftar det på en investering i andelar eller obligationer i ett företag. Plattformen för crowdfunding samlar projekt och kampanjer på ett och samma ställe och styr investeringstrafiken till marknadsplatsen genom att marknadsföra olika investeringsrundor och samtidigt sin egen service.

Crowdfunding handlar om siffror; i centrum av allt är volym. En crowdfunding plattform hjälper med att skapa volym, i webbhandel är mera alltid bättre. Utav detta skäl bör crowdfunding kampanjer alltid ses ur en marknadsföringssynvinkel och planeras därefter. Då ett bolag planerar sin marknadsföring bör man koncentrera sig på digitala kanaler då de är enklast att skala. Alla aktörer bör dock minnas att det som fungerat för ett bolag behöver inte nödvändigtvis fungera för ett annat. Man bör alltid skräddarsy sin kampanj för att den skall nå framgång. En gemensam nämnare för alla framgångsrikt avslutade investeringsrundor är en bra story, det lönar sig med andra ord att berätta sin egen story väl.

Man kan finna articklar och guider lätt på webben, som förklarar grunderna i crowdfunding. Man bör tänka på vilken målgrupp man marknadsför sig till. Man bör välja sina ord väl och anpassa sig enligt kanalen man marknadsför sig på. Det som fungerar för konsumenten behöver inte fungera för investeraren.

De flesta plattformer för crowdfunding kräver av bolaget som söker finansiering att fastställa ett ramverk för sitt finaniseringsbehov. Finansieringsrundan anses vara framgångsrik om det lägsta målet uppnåtts, kapitalet överförs till bolaget först då rundan anses vara avslutad med framgång. Om det lägsta målet inte nås, återbetalas investeringen till investerarna. Denna 'allt-eller-inget'-modellen har blivit standard inom crowdfunding. Crowdfunding plattformer bygger även sitt eget arvode på framgångsrikt avslutade rundor, de erhåller med andra ord sin egen komission endast om kampanjen har nått framgång. Utöver framgångsavgiften kan plattformer erhålla startavgifter för introduktion på förhand samt en avgift för avslutad runda. 

Crowdfundingprocessen

All crowdfunding har samma struktur: förberedelser, aktiv kampanj och avslutad runda.

Standard equity crowdfunding process

Till förberedelser hör framställning av marknadsföringsmaterial, skapandet av en 'pitch' (företagsintroduktion) på vald plattform, utförlig kontroll av materialet samt nödvändigt pappersarbete. Kontroll av andelsägarnas beslut i samband med förberedelser, plattformer för andelsbaserad crowdfudning erbjuder under denna process färdiga dokumentbotten. Beroende på det redan existerande materialet – texter, bilder- och video - samt mängden  material, kan denna fas ta 1-2  månader.

Kampanjen börjar då allt material är uppladdat på plattformen och då alla nödvändiga dokument är klarställda. Kampanjfasen består vanligtvis av två delar: den dolda fasen samt den öppna fasen.

Under den dolda fasen närmar sig bolaget sitt eget nätverk samt utvalda investerare för att säkra de första investeringarna innan den öppna fasen inleds. Det finns en enkel förklaring till detta. Inbilla dig vara en ivrig investerare, som hittar ett intressant målföretag som det investerats 0% i. Skulle du investera? På grund av detta är det viktigt och önskat att 30% av finansieringsbehovet uppnåtts innan den öppna fasen av rundan inleds. Den dolda fasen räcker normalt två veckor.

Den öppna fasen är den aktiva marknadsföringsfasen där man bör hålla så mycket ljud om sig själv som möjligt; skapandet av nyhetsbrev, social media, samtal, möten osv. Det lönar sig att använda sig av alla tillgängliga marknadsföringskanaler. Inget i crowdfunding händer av en slump. 

Hur kan vi hjälpa dig med crowdfunding

Invesdor är en av de största digitala finansieringskumpanerna i Nord-Europa. Vi har specialiserat oss inom andelsbaserad crowdfunding sedan år 2012. Vi har hjälpt ambitiösa europeiska tillväxtbolag hitta investerare och finansiering världen över och därmed hjälpt dem växa snabbare. Bolag som skaffar sig finansiering med oss får:

 • Tillgång till ett dyrbart nätverk av investerare som vi byggt upp sedan 2012.
 • Synlighet i Invesdors marknadsföringskanaler
 • Stödservice under hela processen
 • com -finansierings-plattform med inbyggda verktyg för att utforma en pitch
 • Ett integrerat betalsystem samt identifiering av investerare
 • Digital hantering av juridiska dokument samt färdiga dokumentbotten
 • Verktyg till att sköta relationer med andelsägarna efter avslutad investeringsrunda

Kort om Invesdor?

Invesdor är ett fintechbolag (finansteknologi) som specialiserat sig i anskaffning av digital finansiering och crowdfunding. Invedsor grundades i Helsingfors (Finland) år 2012. I dagens läge har Invesdor kontor i Helsingfors, Stockholm och London.

Invesdor har beviljats licens för värdepappersföretag av Finansinspektionen. Vi är ett hängivet och proffessionellt team inom finans, marknadsföring och utvecklig. Vi förbinder oss till att hjälpa företag som vill växa och att hjälpa investerare hitta dessa företag.

Intresserad av att söka finansiering? Kontakta oss ➤